ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-plight-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plight, *plight*,

-plight- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.that lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.
I admit that I'm responsible for the plight she's in now.ข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้นางต้องเดือดร้อน
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส
I'm hoping her plight will lure him here. Why did you not tell me?ข้าหวังว่าสภาพของนางตอนนี้จะล่อให้เขามาที่นี่ ทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ?
Victoria's gonna exploit Ashley's plight to her advantage.วิคตอเรียกำลังจะหาผลประโยชน์จาก สถานการณ์เลวร้ายของแอชลีย์ให้เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง
You'll never really understand the plight of the orphaned, not truly.คุณไม่มีทางเข้าใจจริงๆ หรอก ชะตากรรมของเด็กกำพร้า ไม่ได้อย่างแท้จริง

-plight- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาพเลวร้าย[n. exp.] (saphāp lēor) EN: plight FR:
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; case ; plight FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl] ; cas [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -plight-
Back to top