ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punch*, -punch-

punch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punch (vt.) ชก See also: ไล่ถลุง, ต่อย Syn. strike, knock
punch (vt.) ใช้นิ้วแยง
punch (vt.) กด
punch (n.) การชก See also: การต่อย Syn. thrust, stroke
punch (n.) เครื่องเจาะ See also: เครื่องตอก
punch (vt.) เจาะ Syn. puncture, penetrate
punch (n.) พันช์ See also: เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมซึ่งมีแอลกอฮอล์ผสม
punch down (phrv.) แหย่ See also: ตีเข้า, แยง
punch in (phrv.) แหย่ See also: ตีเข้า, แยง Syn. punch down
punch in (phrv.) บันทึกเวลามาถึง See also: ตอกบัตรเข้า Syn. clock in
punch in (phrv.) ชก
punch on (phrv.) ชก
punch out (phrv.) เจาะรู See also: เจาะ Syn. stamp out
punch out (phrv.) ดึงเล็บ See also: ถอดเล็บ
punch out (phrv.) ตอกบัตรออก See also: บันทึกเวลาเลิกงาน Syn. clock out
punch up (phrv.) บันทึก
punch up (phrv.) ชกต่อย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชก, ต่อย
puncher (n.) ที่เจาะกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
punch(พันชฺ) n. เครื่องตอกรู,เครื่องปั๊ม,หมัด,หมัดเด็ด vt. เจาะ,ต่อย,ไล่แหย่
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
punchเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punch cardบัตรเจาะรู [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Punched card systemsระบบบัตรเจาะรู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบัน (v.) punch See also: box, hit, bop, sock, pummel, pound Syn. ชก, ต่อย
ตุ๊ย (v.) punch See also: strike with the fist, box Syn. ต่อย, กระแทก, ปล่อยหมัด
ที่เจาะรูกระดาษ (n.) punch
ปล่อยหมัด (v.) punch See also: strike with the fist, box Syn. ต่อย, กระแทก
เครื่องเจาะบัตร (n.) card punch See also: key punch, keypunch machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง
So we'll use that to punch our way out which will give all of you a very, very good chance.งั้นเราก็จะใช้รถนี่ล่อให้มันตาม... ...จะทำให้เราทุกคนมีโอกาส โอกาสดีมากด้วย
Let's punch it out again, champ. Round two!มาชกกันเล่นเถอะแชมป์ ยก 2
If you had a pot belly, I would punch you in it.ถ้าคุณมีหน้าท้องหม้อผมจะชกต่อยคุณในนั้น
(MOTHER): And you shall have a bowl of punch to make merry at...และเธอต้องเตรียมพันช์ให้หนึ่งโถเพื่อฉลองที่...
You just ruined the punch line of my Japanese golfer joke.แกทำให้มุขตลก เรื่องนักกอล์ฟญี่ปุ่นพังหมด
Hopefully we can punch a hole big enough for you to get through.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้ช่องว่างนั้นใหญ่พอจะผ่านไปได้
I told you to punch faster, boy.ฉันบอกแกแล้ว ให้ชกเร็วกว่านี้
What there was was the IBM punch card system which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns.ระบบตอกบัตรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งควบคุมและเก็บข้อมูล โดยอาศัยรูที่ตอก
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา
And of course the punch cards by the millions had to be printed.หลายล้านใบ ไอบีเอ็มพิมพ์บัตรพวกนี้
I'm not saying that Watson didn't know that the German government used punch cards.ผมจะไม่พูดว่า วัตสันไม่รู้ ว่ารัฐบาลเยอรมันใช้เครื่องตอกบัตร

punch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
出气筒[chū qì tǒng, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 出气筒 / 出氣筒] punchbag
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, 打孔器] hole puncher
勾拳[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 勾拳] hook (punch in boxing)
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, 三皇炮捶] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art)
乐不可支[lè bù kě zhī, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ, 乐不可支 / 樂不可支] overjoyed (成语 saw); as pleased as punch
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, 揰] poke out; punch; push into

punch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] (n) {comp} card punch
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] (n) {comp} card punch
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt
キドニーパンチ[, kidoni-panchi] (n) (obsc) kidney punch
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused
先を越す[さきをこす;せんをこす, sakiwokosu ; senwokosu] (exp,v5s) to take the initiative; to forestall; to beat to the punch
先手を打つ[せんてをうつ, sentewoutsu] (exp,v5t) to forestall; to beat to the punch
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
穿孔[せんこう, senkou] (n,vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) {comp} punch
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
オーバパンチ[, o-bapanchi] (n,vs) overpunch
キーパンチヤー[, ki-panchiya-] (n) keypuncher
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out
ニーパン[, ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric
パンチライン[, panchirain] (n) (See 落ち・おち・3) punch-line (of story or joke)
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
巻藁;巻き藁[まきわら, makiwara] (n) straw post for training sword strikes, karate punches and arrow hits
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
機先を制する[きせんをせいする, kisenwoseisuru] (exp,vs-s) to beat someone to the punch; to have the drop; to forestall
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
盲打ち[めくらうち, mekurauchi] (n) (sens) punching blindly; random firing
穴開け器;穴あけ器[あなあけき, anaakeki] (n) (hole) punch; stiletto
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch
開缶器[かいかんき, kaikanki] (n) punch-style can opener (punches a round or V-shaped hole in a can of liquid)
間柱[まばしら, mabashira] (n) stud; puncheon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] card punch
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs)
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch
テープ穿孔機構[テープせんこうきこう, te-pu senkoukikou] tape punch
テープ穿孔装置[テープせんこうそうち, te-pu senkousouchi] tape punch
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch
穿孔通路[せんこうつうろ, senkoutsuuro] punch path
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS

punch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดกลับ[v. exp.] (at klap) EN: punch back ; hit back FR:
ฉก[v.] (chok) EN: strike ; grab ; punch ; hit FR:
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
ชกถนัดถนี่[v. exp.] (chok thanat) EN: punch with full force ; sock with full force FR:
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
จะบัน[v.] (jaban) EN: punch ; pound FR:
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
ค้อนตอก[X] (khøn tøk) EN: punch FR:
เครื่องเจาะรู[n. exp.] (khreūang jǿ) EN: hole punch FR: perforatrice [f]
กระสอบทราย[n.] (krasøpsāi) EN: punching bag ; punch bag FR:
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch FR: coup de poing [m] ; direct [m]
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer
ผีเสื้อภูเขาสะพายขาว [n. exp.] (phīseūa phū) EN: White Punch FR:
สวิงหมัด[n. exp.] (sawing mat) EN: swinging punch FR:
สวนหมัด[v. exp.] (sūan mat) EN: give a counter punch FR:
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
ตะบันหน้า[v. exp.] (taban nā) EN: give a punch in the nose ; box FR: frapper au visage
ถลุง[v.] (thalung) EN: hit ; punch FR:
ทั้งเตะทั้งต่อย[v. exp.] (thang te th) EN: kick and punch FR:
ทิ้งหมัด[v. exp.] (thing mat) EN: throw a punch FR:
ตีศอก[v. exp.] (tī søk) EN: punch with the elbow FR: donner un coup de coude
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: box ; fight ; break ; punch ; strike ; hit FR: boxer ; frapper à coups de poing
ต่อยปาก[v. exp.] (tǿi pāk) EN: punch in the mouth FR:
ตอกบัตร[v. exp.] (tøk bat) EN: punch a time clock FR: pointer
ตุ๊ย[v.] (tui) EN: box ; punch ; beat on FR: boxer
อาณาจักรหริภุญชัย[n. prop.] (Ānājak Hari) EN: Kingdom of Haripunchai FR:
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card FR: carte perforée [f]
หริภุญชัย[n. prop.] (Hariphuncha) EN: Haripunchai FR:
เมาหมัด[adj.] (maomat) EN: dazed ; punch-drunk FR: sonné
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk FR: être étourdi ; être groggy
ผีเสื้อบินตลกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa bin) EN: Common Punchinello FR:
พลั่ก[X] (phlak) EN: [punching sound] FR:

punch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austreiber {m}drift punch
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.]
Federdruckkörner {m}automatic center punch
Locheisen {n}hollow punch
Pointe {f}punchline; punch line
Splintentreiber {m}pin punch
Federkörner {m}spring center punch
Rohrauftreibdorn {m}tube flaring punch
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl
Sandsack {m} (Boxen)punching bag; punchbag
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card
Mehrfachlochung {f} (einer Spalte) [comp.]multiple punching
Lochstreifenstanzer {m}paper tape puncher
Kasperletheater {n}Punch and Judy (show)
Mängelprotokoll {n}punch list

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punch
Back to top