ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opposite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opposite*, -opposite-

opposite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opposite (adj.) ที่อยู่ตรงกันข้าม See also: ตรงข้าม Syn. contrary, reverse Ops. same, like
opposite (adj.) ซึ่งอยู่คนละด้าน See also: ซึ่งอยู่คนละข้าง Syn. facing, fronting
opposite (adj.) ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง Syn. different Ops. same
opposite (n.) คนหรือสิ่งที่แตกต่างจากคนหรือสิ่งอื่น
opposite (n.) สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม Syn. contrary, contradiction Ops. sameness
opposite sex (idm.) เพศตรงข้าม
opposite sex (n.) เพศตรงข้าม
opposite to (prep.) ต่อต้าน See also: สู้กับ
opposite to (prep.) ตรงข้ามกับ See also: ประจันหน้ากับ, เผชิญหน้ากับ, หันหน้าเข้าหา Syn. facing
oppositely (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. adversely
opposites attract (n.) ความดึงดูดเพศตรงข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
opposite(ออพ'พะซิท) adj.,prep.,adv. ตรงกันข้าม n. ผู้ (สิ่งที่) อยู่ตรงกันข้าม, See also: oppositeness n., Syn. facing,opposed
English-Thai: Nontri Dictionary
opposite(adj) ตรงข้าม,เป็นศัตรู,สวนกัน,อยู่คนละข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oppositeตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ต่างเพศ (adj.) of the opposite sex
สวน (v.) pass in the opposite directions See also: cross, come in the opposite directions
สวน (adv.) (come) in the opposite direction See also: (pass) in the opposite direction
สวนทาง (adv.) (walk) by in opposite directions Syn. สวน
สะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. เฉียงบ่า
เฉียงบ่า (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง
เดินสวน (v.) come/walk in the opposite direction See also: come/walk from the other direction
เพื่อนต่างเพศ (n.) friend of opposite sex Ops. เพื่อนเพศเดียวกัน
ตรงข้าม (adv.) opposite See also: across from Syn. ตรงกันข้าม
เพศตรงข้าม (n.) opposite sex See also: opposite gender
ตรงกันข้าม (v.) be opposite See also: be contrary, be adverse, be counter Syn. ต่างกัน, ไม่เหมือนกัน Ops. ตรงกัน, เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน (v.) be opposite See also: be contrary, be adverse, be counter Syn. ต่างกัน Ops. ตรงกัน, เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน
Fourth floor, green-painted door, bang opposite the lift.ชั้นสี่ประตูสีเขียววาด, ปังตรงข้ามลิฟท์
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง"
I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she had intended.ผมคงต้องพูดว่าสิ่งที่หล่อนทำนั้น ได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่หล่อนตั้งใจไว้
If there is someone like me in the world... and I'm at one end of the spectrum... couldn't there be someone else... the opposite of me at the other end?ถ้าหากมีใครสักคนเหมือนผมอยู่ในโลก ถ้าผมอยู่ที่สุดปลายข้างนึง จะมีใครอีกคนอยู่ที่ปลายตรงข้ามมั้ย
You could play on opposite sides.พ่อเล่นอีกทีมนึงก็ได้
But football, in many ways, is the opposite of what I do.แต่ฟุตบอลมีหลายอย่างที่ขัดกับอาชีพฉัน
We're on the same curve, just on opposite ends.เราอยู่คนละสุดปลาย... ของวิถีเดียวกัน
He's the exact opposite of the hero.เขาเป็นคนที่ตรงข้ามกับฮีโร่ทุกอย่าง
On the opposite is a hospital taking wounded from the Russian front.ตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล รับทหารบาดเจ็บชายแดนรัสเซีย
So please, take the cup of the person sitting opposite you....ซึ่งมีพื้นฐานจากการอ่านใบชา ดังนั้นพวกเธอต้องนำถ้วยชามาแล้วนั่งเรียงกัน
It's just that in France the water spirals down in the opposite directionแค่คิดได้ว่า ในฝรั่งเศส... น้ำมันหมุนลงในทิศทางตรงกันข้าม

opposite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, 反义字 / 反義字] character with opposite meaning; opposite characters
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
反义词[fǎn yì cí, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄘˊ, 反义词 / 反義詞] opposite (meaning); antonym
反作用[fǎn zuò yòng, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 反作用] opposite reaction
反向[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 反向] opposite direction; reverse
对岸[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ, 对岸 / 對岸] opposite bank (of a body of water)
对立面[duì lì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 对立面 / 對立面] opposite; antonym; the opposite side (in a conflict)
对角[duì jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ, 对角 / 對角] opposite angle
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously
[yáng, ㄧㄤˊ, 阳 / 陽] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
对开[duì kāi, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄞ, 对开 / 對開] running in opposite direction (buses, trains, ferries etc)
背道而驰[bèi dào ér chí, ㄅㄟˋ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄔˊ, 背道而驰 / 背道而馳] run in the opposite direction; run counter to
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, 弱受] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, 对过 / 對過] across; opposite; the other side
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, 强攻 / 強攻] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, 反讽 / 反諷] irony; sarcasm; to satirize with opposites
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
反义[fǎn yì, ㄈㄢˇ ㄧˋ, 反义 / 反義] opposite; contrary
对面[duì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, 对面 / 對面] opposite
相反[xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ, 相反] opposite; contrary
逆反[nì fǎn, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ, 逆反] rebellious behavior; opposite; ob-
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, 相对 / 相對] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis

opposite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama)
の向かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
反対車線[はんたいしゃせん, hantaishasen] (n) (See 対向車線・たいこうしゃせん) opposite lane; oncoming lane; opposite side of the road
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
向かい合わせる;向い合わせる;向い合せる;向かい合せる[むかいあわせる, mukaiawaseru] (v1) to face; to confront; to be opposite to
向こう岸;向う岸;向岸(io)[むこうぎし, mukougishi] (n) opposite bank; farther shore
吹き返す[ふきかえす, fukikaesu] (v5s) to blow in the opposite direction; to revive
対向車[たいこうしゃ, taikousha] (n) car (running) on the opposite lane; oncoming car
対向車線[たいこうしゃせん, taikoushasen] (n) opposite lane; oncoming lane; opposite side of the road
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore
対立概念[たいりつがいねん, tairitsugainen] (n) the exact opposite concept (idea); the antithesis
対訳[たいやく, taiyaku] (n,vs) original text with its translation printed side by side or on opposite page
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles
愛欲;愛慾[あいよく, aiyoku] (n) (1) passion; sexual desire; lust; (2) {Buddh} attachment (esp. to one's family or a member of the opposite sex)
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite
異性[いせい, isei] (n,adj-no) the opposite sex; (P)
異性関係[いせいかんけい, iseikankei] (n) relationships with the opposite sex
真向かい;真向い(io)[まむかい, mamukai] (n) face to face; facing; straight ahead; just in front of; directly opposite
筋向かい;筋向い[すじむかい, sujimukai] (n) diagonally opposite
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P)
逆さ言葉[さかさことば, sakasakotoba] (n) word said backwards; word of opposite meaning
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P)
逆回転[ぎゃくかいてん, gyakukaiten] (n) spinning the opposite way; backspin (tennis, baseball); counter
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
非モテ[ひモテ, hi mote] (adj-na,adj-no) (See モテる) unpopular (esp. with the opposite sex)
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P)
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
[はん, han] (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
向かい(P);向い(io)(P)[むかい, mukai] (n,adj-no) facing; opposite; across the street; other side; (P)
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P)
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

opposite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross the opposite shore ; cross over a river FR: changer de rive ; traverser l'eau
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides FR:
คิดในมุมกลับ ; คิดมุมกลับ[v. exp.] (khit nai mu) EN: take an opposite point of view FR: penser le contraire
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return ; get back to ; turn to the opposite FR: retourner ; revenir ; regagner
กลับหน้ามือเป็นหลังมือ[v. (loc.)] (klapnāmeūpe) EN: turn out to be just the opposite ; become just the opposite ; do a complete U-turn FR:
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
ลักเพศ[v.] (lakkaphēt) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex FR: se travestir
ไม่เหมือนกัน[adj.] (mai meūoen ) EN: different ; opposite ; distinct FR: différent ; distinct
มุมตรงข้าม[n. exp.] (mum trongkh) EN: opposite angle FR: angle opposé [m]
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[n. exp.] (mum trongkh) EN: vertically opposite angles ; vertical angles FR:
หน้ามือเป็นหลังมือ[v. exp.] (nā meū pen ) EN: reverse ; turn out to be just the opposite FR:
โอละพ่อ[X] (ōlaphø) EN: to the contrary ; just the opposite ; topsy-turvy FR:
เพื่อนต่างเพศ[n.] (pheūoentāng) EN: friend of opposite sex FR:
สิ่งตรงกันข้าม[n. exp.] (sing trongk) EN: the opposite FR: l'opposé [m]
สวน[v.] (sūan = suan) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction ; be counter to (to) FR:
สวนทาง[adv.] (sūanthāng) EN: at cross-purposes ; by in opposite directions ; confronting FR: en sens contraire
ตะพายแล่ง[adv.] (taphāilaeng) EN: down across the chest ; from one shoulder down to the opposite hip FR:
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[adj.] (trongkhām) EN: opposite FR: opposé ; adverse
ยู่อีกข้างหนึ่ง[X] (yū īk khāng) EN: across ; opposite side FR:
อยู่ตรงกันข้าม[adj.] (yū trongkan) EN: opposite FR: opposé
ตทังคปหาน[n.] (tathangkhap) EN: abandoning by substitution of opposites FR:
ตทังควิมุตติ[n.] (tathangkhaw) EN: deliverance by substitution of opposites FR:

opposite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Gegenzug {m}oncoming train; opposite train
entgegengesetzt; gegenüberliegend {adj} | in der entgegengesetzten Richtungopposite | in the opposite direction
gegenüber {adv} (von) | schräg gegenüberopposite (to) | diagonally opposite
Gegenkathete {f} [math.]opposite (of a right-angled triangle)
Gegenrichtung {f}opposite direction
Gegenseite {f}opposite side
Gegenstrombetrieb {m}opposite stream operation modus
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}opposite; vis-a-vis; vis-à-vis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opposite
Back to top