ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

giant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *giant*, -giant-

giant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
giant (n.) ยักษ์ See also: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
giant (adj.) มหึมา See also: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก Syn. immense, massive Ops. small, tiny
giant panda (n.) หมีแพนด้า See also: แพนด้า Syn. panda
giantess (n.) ยักษิณี See also: ยักษี, ยักษ์ผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
giant(ไจ'เอินทฺ) n.,adj. ยักษ์, Syn. huge,monster
giantess(ไจ'อันทิส) n. ยักษ์ตัวเมีย
giantism(ไจ'อันทิศซึม) n. ดูgigantism,สภาพที่เป็นยักษ์,
English-Thai: Nontri Dictionary
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giantชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Giant pandaแพนดายักษ์ [TU Subject Heading]
Giantismเจริญผิดปกติ, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุมภัณฑ์ (n.) giant See also: ogre Syn. ยักษ์
ยักข์ (n.) giant See also: ogre, colossus Syn. ยักษ์
ยักษ์ (n.) giant See also: ogre
ยักษ์ (n.) giant
ยักษ์ (n.) giant See also: ogre, colossus
ยักษ์ (n.) giant Syn. อสุรา, อสูร
ราพณ์ (n.) giant Syn. ยักษ์
หัวฉีดน้ำ (n.) giant
อสุรา (n.) giant Syn. อสูร, ยักษ์
อสุรี (n.) giant Syn. อสุรา, อสูร, ยักษ์
กุ้งก้ามกราม (n.) giant freshwater prawn See also: Macrobrachium rosenbergii Syn. กุ้งหลวง
กุ้งหลวง (n.) giant freshwater prawn See also: big-head prawn, big-head shrimp Syn. กุ้งก้ามกราม
นางยักษ์ (n.) giantess
นางยักษ์ (n.) giantess
ยักขินี (n.) giantess Syn. นางยักษ์
ยักษิณี (n.) giantess Syn. นางยักษ์
ตน (clas.) numerical designation for giants Syn. แท่ง, ท่อน
รามสูร (n.) thunder giant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด
They're giant vampire bats.พวกเขากำลังค้างคาวแวมไพร์ยักษ์
Ah, did I ever tell you... about the giant mouse of Minsk?เอ๊ะ พ่อเคยเล่า ให้ลูกฟังรึยังนะ เกี่ยวกับยักษ์ หนูยักษ์แห่งเมืองมินสค์
It's the giant mouse of Minsk!นั่นมันหนูยักษ์ แห่งเมืองมินสค์ !
No harm done. It could be giant rats.- อาจเป็นหนูยักษ์ก็ได้
One giant balloon, coming up.จะเอาโป่งยักษ์ให้ได้สินะ.
Mei met a giant Totoroเมย์พบเทพป่าโต๊ะโตโระ
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์
Roll up. See the giant peach.เข้ามา เข้ามา ดูลูกพีชยักษ์
Or you could say you gave us wings to fly... and defeated a giant shark single-handedly.ผมสมมติ หรือจะพูดว่า คุณเป็นคนให้ปีกแก่เรา... และทำให้ฉลามพ่ายแพ้เพียงผู้เดียว

giant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 中国大蝾螈 / 中國大蠑螈] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus)
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, 二连巨盗龙 / 二連巨盜龍] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, 大熊猫 / 大熊貓] giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ, 大鲵 / 大鯢] giant salamander (Andrias japonicus)
巨星[jù xīng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ, 巨星] giant star
巨石[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ, 巨石] giant stone
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, 巨石阵 / 巨石陣] giant stone arrangement; Stonehenge
捷安特[Jié ān tè, ㄐㄧㄝˊ ㄢ ㄊㄜˋ, 捷安特] Giant Manufacturing
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 白萝卜 / 白蘿蔔] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus)
蒭藁增二[chú gǎo zēng èr, ㄔㄨˊ ㄍㄠˇ ㄗㄥ ㄦˋ, 蒭藁增二] same as 米拉, Mira (red giant star, Omicron Ceti), variable star with period of 330 days
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
巨人[jù rén, ㄐㄩˋ ㄖㄣˊ, 巨人] giant
巨型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 巨型] giant; enormous
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, 帧太长 / 幀太長] oversize frame; giant

giant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
ジャイアントケルプ[, jaiantokerupu] (n) giant kelp (Macrocystis pyrifera)
ジャイアントスラローム[, jaiantosuraro-mu] (n) giant slalom
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
ジャイアントホッグフィッシュ[, jaiantohoggufisshu] (n) giant hogfish (Bodianus macrognathos)
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae)
セコイアデンドロン[, sekoiadendoron] (n) giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) (lat
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper
パーカーホ[, pa-ka-ho] (n) giant barb (Catlocarpio siamensis) (tha
ブラックタイガー[, burakkutaiga-] (n) (See 牛海老) black tiger prawn (Penaeus monodon); giant tiger prawn
ムベンガ[, mubenga] (n) mbenga (Hydrocynus goliath); goliath tigerfish; giant tigerfish
大フルマ鴎[おおフルマかもめ;オオフルマカモメ, oo furuma kamome ; oofurumakamome] (n) (uk) giant petrel (esp. the southern giant petrel, Macronectes giganteus)
大入道[おおにゅうどう, oonyuudou] (n) large, bald-headed monster; a giant
大回転[だいかいてん, daikaiten] (n) the giant slalom; (P)
大紫[おおむらさき;オオムラサキ, oomurasaki ; oomurasaki] (n) (1) giant purple butterfly (species of nymphalid butterfly, Sasakia charonda); (2) Rhododendron oomurasaki (species of purple azalea)
大蟻食;大蟻食い[おおありくい;オオアリクイ, ooarikui ; ooarikui] (n) (uk) giant anteater (Myrmecophaga tridactyla)
大角鹿[おおつのじか, ootsunojika] (n) giant fallow deer (extinct)
大象虫[おおぞうむし;オオゾウムシ, oozoumushi ; oozoumushi] (n) (uk) Japanese giant weevil (Sipalinus gigas)
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
大鰻[おおうなぎ;オオウナギ, oounagi ; oounagi] (n) (uk) giant mottled eel (Anguilla marmorata); marbled eel
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix)
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents)
牛海老[うしえび;ウシエビ, ushiebi ; ushiebi] (n) (uk) giant tiger prawn (Penaeus monodon); black tiger prawn
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell
肥後ずいき;肥後芋茎;肥後随喜[ひごずいき, higozuiki] (n) (See 蓮芋) dried giant elephant ear stem from Higo province (eaten or used as a sex aid)
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish
苦竹[にがたけ;くちく, nigatake ; kuchiku] (n) (1) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (にがたけ only) (See 女竹) Simon bamboo (Pleioblastus simonii)
蕗;苳;款冬;菜蕗[ふき;ふふき(蕗)(ok);フキ, fuki ; fufuki ( fuki )(ok); fuki] (n) (uk) giant butterbur (Petasites japonicus); Japanese sweet coltsfoot
雀蜂;胡蜂[すずめばち;スズメバチ, suzumebachi ; suzumebachi] (n) (1) (uk) hornet; yellow jacket; wasp (of subfamily Vespinae); (2) (uk) (See 大雀蜂・おおすずめばち) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys)
ジャイアンツ[, jaiantsu] (n) Giants (baseball team)
ジャイアント[, jaianto] (adj-na,n) giant; (P)
山男[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist

giant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสุรา[n.] (asurā) EN: giant FR:
อสุรี[n.] (asurī) EN: giant FR:
บึก[n.] (beuk) EN: Mekong giant catfish ; Pangasius gigas FR: Pangasius gigas
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørī) EN: giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; royal water lily ; water Maize FR:
ชะโด[n.] (chadō) EN: great snakehead ; giant snakehead ; Channa micropeltes FR: Channa micropeltes
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsaw) EN: Ferris wheel ; Big Wheel ; Giant Wheel FR: grande roue [f]
ดาวแก๊สยักษ์[n. exp.] (dāo kaēt ya) EN: gas giant FR:
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดาวยักษ์[n. exp.] (dāo yak) EN: giant star FR: étoile géante [f] ; géante [f]
ดาวยักษ์แดง[n. exp.] (dāo yak daē) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์สีแดง[n. exp.] (dāo yak sī ) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ด้วงดินขอบทองแดง[n. exp.] (dūang din k) EN: Giant Ground Beetle FR:
ด้วงขี้หมู[n. exp.] (dūang khī m) EN: Giant Dung Beetle FR:
ด้วงตะวันแดง ; ด้วงตะวันเขียว[n. exp.] (dūang tawan) EN: Giant Ground Beetle FR:
ฟักทองยักษ์[n. exp.] (fakthøng ya) EN: giant pumpkin ; big max pumpkin FR:
หอยมือเสือ[n. exp.] (høi meūseūa) EN: giant Clam FR:
หัวฉีดน้ำ[n.] (hūa chīt nā) EN: giant FR:
ไจแอนท์[adj.] (jai-aēn) EN: giant FR: géant
จงโคร่ง[n.] (jongkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
โจงโคร่ง[n.] (jōngkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; large ; tall ; giant FR: grand
คูน[n.] (khūn) EN: giant elephant ear ; Indian taro ; Colocasia gigantea FR: Colocasia gigantea
กง[n.] (kong) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระดาดดำ[n.] (kradātdam) EN: giant alocasia ; elephant ear ; Xanthosoma violaceum ; Xanthosoma nigrum FR: Xanthosoma violaceum ; Xanthosoma nigrum
กระโห้[n.] (krahō) EN: Siamese giant carp ; Giant barb ; Catlocarpio siamensis FR: Catlocarpio siamensis
กระหอง[n.] (krahøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระต่ายยักษ์[n. exp.] (kratāi yak) EN: German Giant FR: géant des Flandres [m]
กระทาหอง[n.] (krathāhøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กุมภัณฑ์[n.] (kumphan) EN: devil ; monster ; demon ; giant FR: géant [m]
กุมภัณฑ-[pref.] (kumphantha-) EN: giant FR:
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrā) EN: giant freshwater prawn ; giant Malaysian prawn ; freshwater shrimp ; Macrobrachium rosenbergii FR: crevette géante [f] ; Macrobrachium rosenbergii
กุ้งกุลาดำ[n. exp.] (kung kulāda) EN: Tiger prawn ; Giant Tiger Shrimp FR:
กุ้งหลวง[n.] (kunglūang) EN: giant freshwater prawn ; big-head prawn ; big-head shrimp ; big prawn ; Macrobrachium rosenbergii FR: Macrobrachium rosenbergii
กุ้งใหญ่[n. exp.] (kung yai) EN: giant prawn FR:
ลานไพลิน [n.] (lānphailin) EN: Giant bacopa, Water hyssop FR:
แมงช้าง[n.] (maēng chāng) EN: giant scorpion FR:
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: Giant Water Bug FR:
แมงดาจาน[n.] (maēngdājān) EN: giant king crab ; coastal horseshoe crab FR:
แมงมุมใยทองลายขนาน[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Giant Long-jawed FR:
แมงป่องช้าง[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Asian giant forest scorpion ; Laotian giant scorpion ; giant scorpion FR: Heterometrus laoticus ; scorpion géant [m]

giant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Riesenstern {m} [astron.]giant star
Riesensturmvogel {m} [ornith.]Giant Petrel
Riesenibis {m} [ornith.]Giant Ibis
Ypecaharalle {f} [ornith.]Giant Wood Rail
Riesenbläßhuhn {n} [ornith.]Giant Coot
Riesenbekassine {f} [ornith.]Giant Snipe
Rotohreule {f} [ornith.]Giant Scops Owl
Riesenkolibri {m} [ornith.]Giant Hummingbird
Riesenfischer {m} [ornith.]Giant Kingfisher
Riesenameisenwürger {m} [ornith.]Giant Antshrike
Kubatyrann {m} [ornith.]Giant Kingbird
Riesenmuschel {f} (Tridacna/Crocea spp.) [zool.]giant clam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า giant
Back to top