ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endanger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endanger*, -endanger-

endanger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endanger (vt.) ทำให้อยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. hazard, imperil, jeopardize Ops. preserve, protect
English-Thai: HOPE Dictionary
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ!
I don't want to endanger other people. I mean...คือ นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเลือก
Up till now, we never realized that what happened in OZ could endanger the lives of real people.จนป่านนี้ เรายังไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน OZ สามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตจริงของผู้คนด้วย
Knowing he would endanger every student in the building.เพราะเขาอาจเป็นอันตราย ต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้น
If news of their betrayal reached the renegades it could indeed endanger their life.ข้าคิดว่าเราควรปิดบังตัวตนคนผู้นี้ฝ่าบาท ถ้าข่าวนี้เป็นจริง มันจะนำอัตรายมาสู่ชีวิตเค้า
I wont allow you to endanger us further.ฉันไม่อนุญาตให้คุณเสี่ยงต่อเรา มากขึ้น
We can't let some stupid hippie endanger her baby just 'cause she doesn't want to leave the house.เราปล่อยให้ลูกเธอเป็นอันตรายไม่ได้ แค่เธอไม่อยากออกจากบ้าน
They're gonna endanger local residents.มันอันตรายต่อชาวเมืองหลายพันคน
You guys actually go out of your way to endanger the fabric of this group.และมันเป็นภัยต่อโครงสร้างของกลุ่ม ใช่ ไม่ต้องมายุ่งกับโครงสร้างของเราเลย
I'm pretty sure that chatting with her about her son is not going to endanger her hip.ผมแน่ใจว่าการคุยถึงลูกชายของเธอ จะไม่เป็นอันตรายกับสะโพกของเธอ

endanger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
[wēi, ㄨㄟ, 危] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 濒危物种 / 瀕危物種] endangered species
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 频危物种 / 頻危物種] endangered species

endanger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species)
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)

endanger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger
สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์[n. exp.] (sat thī kla) EN: endangered species FR: espèce en voie de disparition [f] ; animal en voie de disparition [m]
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์[adj.] (thī klai ja) EN: endangered FR: en voie de disparition

endanger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endanger
Back to top