ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-menace-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น menace, *menace*,

-menace- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... -
You don't seem like a public menace to me. Take this.คุณดูไม่เหมือนผู้ร้ายสำหรับฉัน นี่ค่ะ
And yet the menace of the yearsและยังคงมีภัยคุกคามมาแรมปี..
What menace have you brought to our village now, Jedi?ดูซิว่าพวกเจ้าได้นำภัยอะไร มาสู่หมู่บ้านของเรา เจได?
Without a license to kill, you are a menace to society.ไม่มีใบอนุญาตให้ฆ่า นายคุกคามสังคมนะเนี่ย
He's a menace around here -- ass-full of drunk-and-disorderlies and mail fraud.เขาเป็นตัวคุกคามแถวนี้-- ไอ้ขี้เมาซกมก และจดหมายต้มตุ๋น
And as the years passed, the few surviving priests faded into obscurity like the vampire menace before them.หลายปีผ่านมา เหล่าพรีสท์ที่ยังเหลือรอด ได้แยกตัวออกมาและเลือนหายไปจากความทรงจำ มารวมกลุ่มกันเหมือนกับเหล่าแวมไพร์
You're a dangerous menace who doesn't care about who he hurts, except now you're doing it with bows and arrows instead of trust funds and yachts.คุณอันตราย, เป็นภัย และไม่สนใจ ว่าจะทำให้ใครเจ็บ ต่างกันตรงที่ตอนนี้คุณใช้ธนูกับลูกธนู
You're a menace to the State of Ohio!ที่จะเอานักเรียนปีที่แล้วที่มีความสามารถของฉัน

-menace- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嚇す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (arch) to threaten; to menace
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace

-menace- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter FR: lettre de menace [f]
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū ) EN: FR: lettre de menace de mort [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation ; duress FR: intimidation [f] ; menace [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
คำขู่[n. exp.] (kham khū) EN: threat FR: menace [f]
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ท่าทางฝนจะตก[xp] (thāthāng fo) EN: FR: le temps est à la pluie ; la pluie menace ; il va pleuvoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -menace-
Back to top