ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*menace*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น menace, -menace-

*menace* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menace (n.) ภัยอันตราย See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย Syn. hazard, risk, danger Ops. protection, safty
menace (vt.) คุกคาม See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่ Syn. endanger, imperil Ops. protect, safeguard
English-Thai: HOPE Dictionary
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ...
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย
I have never met such ill-mannered menaces like you twoขั้นไม่เคยเจอใครมารยาทแย่เท่านี้ อย่างแกสองคนเลย
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ
What from? Those pajamas maja you look like dennis the menace's father.แต่งตัวยังกับคุณพ่อ ในหนังเดนนิสจอมป่วนเลย
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... -
You don't seem like a public menace to me. Take this.คุณดูไม่เหมือนผู้ร้ายสำหรับฉัน นี่ค่ะ
Help defeat this menace. It is my destiny to go there.เพื่อช่วยปราบเหล่าร้าย
Since the puppet man menaced your wife and fugitive daughter,ตั้งแต่นายนักเชิดหุ่นคนนี้ คุกคามภรรยาและลูกสาวที่หลบหนีของคุณ
And yet the menace of the yearsและยังคงมีภัยคุกคามมาแรมปี..

*menace* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, 诛求 / 誅求] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, 潜在威胁 / 潛在威脅] potential threat; potential menace

*menace* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嚇す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (arch) to threaten; to menace
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P)
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P)
猛威[もうい, moui] (n) fury; power; menace; (P)
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P)
脅す(P);威す;嚇す[おどす, odosu] (v5s,vt) (See 脅かす・おどかす) to threaten; to menace; (P)
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace
脅威[きょうい, kyoui] (n,vs) threat; menace; (P)
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P)

*menace* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) EN: FR: menacer d'une arme
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter FR: lettre de menace [f]
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū ) EN: FR: lettre de menace de mort [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation ; duress FR: intimidation [f] ; menace [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
คำขู่[n. exp.] (kham khū) EN: threat FR: menace [f]
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khū khātūat) EN: FR: menacer de se suicider
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
คุกคามหนังสือพิมพ์[v. exp.] (khukkhām na) EN: FR: menacer la presse
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ผู้ขู่[n. exp.] (phū khū) EN: FR: menaceur [m] (vx)
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
ท่าทางฝนจะตก[xp] (thāthāng fo) EN: FR: le temps est à la pluie ; la pluie menace ; il va pleuvoir
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger
ไม่มีภัย[xp] (mai mī phai) EN: FR: aucun danger ; aucune menace
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate FR: intimider ; menacer

*menace* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plage {f}menace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *menace*
Back to top