ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

risk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *risk*, -risk-

risk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
risk (n.) ภัยอันตราย See also: อันตราย, การเสี่ยงภัย Syn. danger, hazard, insecurity
risk (n.) การเสี่ยง Syn. chance, gamble
risk (vt.) เสี่ยงภัย See also: เสี่ยงอันตราย Syn. endanger, hazard
risk (vt.) เสี่ยงทำ See also: เสี่ยง, ลอง Syn. gamble, venture
risk on (phrv.) เสี่ยงเดิมพัน
risk safety (n.) อันตราย See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย Syn. peril, hazard
risk-taker (n.) นักเสี่ยงโชค See also: นักเล่นพนัน Syn. gamester, bettor, crapshooter
risk-taking (n.) การเล่นเสี่ยง See also: การเสี่ยงภัย
riskily (adv.) อย่างเป็นอันตราย Syn. dangerously, perilously Ops. safely, securely, unhazardously
risky (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. dangerous, hazardous
risky (adj.) เป็นการเสี่ยง Syn. chancy
English-Thai: HOPE Dictionary
risk(ริสคฺ) n. การเสี่ยง,ภัย,อันตราย, (ประกันภัย) อัตราการเสี่ยง vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,เสี่ยงทำ,ลอง, Syn. dangerous chance,venture
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous
English-Thai: Nontri Dictionary
risk(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยง,อัตราการเสี่ยง
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riskความเสี่ยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riskความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk-taking (Psychology)การเสี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตราเสี่ยง (n.) risk level
การเสี่ยง (n.) risk See also: hazard, peril, jeopardy, chance
ความเสี่ยง (n.) risk See also: hazard, peril, jeopardy, chance Syn. การเสี่ยง
เผชิญดู (v.) risk See also: stake, bet, gamble, try out Syn. ลองดู
เสี่ยง (v.) risk See also: stake, bet, gamble, try out Syn. ลองดู, เผชิญดู
เสี่ยงชีวิต (v.) risk See also: jeopardize Syn. เสี่ยง
เสี่ยงภัย (v.) risk See also: jeopardize, imperil Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย
เสี่ยงอันตราย (v.) risk See also: jeopardize, endanger Syn. เสี่ยงภัย
ปัจจัยเสี่ยง (n.) risk factor See also: valuation factor, uncertainty factor
ฝ่าภยันตราย (v.) risk one´s life Syn. เสี่ยงอันตราย
ฝ่าอันตราย (v.) risk one´s life Syn. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าภยันตราย
การเสี่ยงโชค (n.) risk-taking
เสี่ยงอันตราย (adj.) risky See also: dangerous Syn. เสี่ยงภัย
ค้นตัว (v.) frisk See also: search, ransack
ดอกจัน (n.) asterisk See also: star
ตายดาบหน้า (v.) take a risk Syn. เสี่ยง
พุ้ย (v.) paddle briskly See also: propel Syn. วัก, พุ้ยน้ำ
วัก (v.) paddle briskly See also: propel Syn. พุ้ยน้ำ
เครื่องหมายดอกจัน (n.) asterisk
เหยง (adv.) briskly See also: nimbly, quickly, suddenly, lightly, wildly Syn. โหยง, โหยงเหยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
I can't take that riskฉันเสี่ยงอย่างนั้นไม่ได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
No, he can't do that. The risk of a flame-out's too great.ไม่ เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ การเสี่ยงที่จะเกิดเปลวไฟมันสูงเกินไป
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร.
How could he risk it?มันเสี่ยงมากไม่ใช่เหรอ?
If there was more cooperation, your men wouldn't have to risk their asses as often.ถ้าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ คนของคุณ ก็ไม่ต้องเสี่ยงบ่อยๆหรอก
You'd risk something for that, wouldn't you?เจ้าอาจจะต้องเสี่ยงนิดหน่อย ตกลงไหม?
Look, I've come 1,500 miles to see you ... at the risk of losing my home and alienating my wife.ผมมาไกลตั้ง 1,500 ไมล์ เพื่อมาพบคุณ... เสี่ยงกับการเสียบ้าน และบาดหมางกับเมียผม
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่
It got to where I was proud that I had the kind of husband... who was willing to risk his neck just to get us the little extras.มันน่าภูมิใจ ที่ฉันมีสามีประเภท แบบเต็มใจเสี่ยงชีวิต เพื่อทริปพิเศษเล็กๆของเรา

risk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
总风险[zǒng fēng xiǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, 总风险 / 總風險] aggregate risk
星号[xīng hào, ㄒㄧㄥ ㄏㄠˋ, 星号 / 星號] asterisk
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
[shēn, ㄕㄣ, 燊] brisk; vigorous (of fire)
胸肉[xiōng ròu, ㄒㄩㄥ ㄖㄡˋ, 胸肉] brisket
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 脡] brisket meat; straight
信用风险[xìn yòng fēng xiǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, 信用风险 / 信用風險] credit risk
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, 爽利] efficient; brisk; neat
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, 活泼 / 活潑] lively; vivacious; brisk; active
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, 风险 / 風險] risk; venture; hazard

risk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インビジブルリスク[, inbijibururisuku] (n) invisible risk
キャピタルリスク[, kyapitarurisuku] (n) capital risk
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment
リスクファイナンス[, risukufainansu] (n) risk finance
リスクヘッジ[, risukuhejji] (n) risk hedge
リスクマネー[, risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
勝負師[しょうぶし, shoubushi] (n) (1) gambler; (2) risk taker
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
当たり外れ[あたりはずれ, atarihazure] (n) hit or miss; risk
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
焼け野の雉夜の鶴[やけののきぎすよるのつる, yakenonokigisuyorunotsuru] (exp) (obsc) parents may risk life and limb for their children (like a pheasant when the plains are burning or a crane on a cold night)
自己責任[じこせきにん, jikosekinin] (n) self-responsibility; on one's own responsibility; at one's own risk
運用リスク[うんようリスク, unyou risuku] (n) operational risk; operating risk
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
アスター[, asuta-] (n) (abbr) asterisk
アスタリスク;アステリスク[, asutarisuku ; asuterisuku] (n) asterisk
アステリ[, asuteri] (n) (abbr) (See アスタリスク) asterisk
ガシガシ(P);がしがし[, gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P)
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk
すたすた[, sutasuta] (adv) (on-mim) briskly
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
ブリスケ[, burisuke] (n) (abbr) (See ブリスケット) brisket
ブリスケット[, burisuketto] (n) brisket
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk
アスター[あすたー, asuta-] asterisk (abbr)
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*)
リスク[りすく, risuku] risk, RISC
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*)

risk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level FR: niveau de risque [m]
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām ) EN: incur a risk FR:
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
เจ้าภาพความเสี่ยง[n. exp.] (jaophāp khw) EN: risk owner FR:
กำจัดความเสี่ยง[v. exp.] (kamjat khwā) EN: eliminate risk FR: éliminer les risques
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān) EN: risk management ; strategic risk management FR: gestion du risque [f]
การลดความเสี่ยง[n. exp.] (kān lot khw) EN: risk reduction FR:
การผจญภัย[n.] (kān phajonp) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking FR: aventure [f]
การเพิ่มความเสี่ยง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: risk Increase FR:
การเสี่ยง[n.] (kān sīeng) EN: risk ; risk-taking FR:
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng t) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
คุ้มครองภัย[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: cover a risk FR:
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk ; exposure FR: risque [m] ; exposition [f]
ความเสี่ยงด้านบัญชี[n. exp.] (khwām sīeng) EN: accounting risk FR:
ความเสี่ยงด้านการคลัง[n. exp.] (khwām sīeng) EN: fiscal risk FR: risque fiscal [m]
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย[n. exp.] (khwām sīeng) EN: legal risk FR:
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: regulatory risk FR:
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (khwām sīeng) EN: interest rate risk FR:
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām sīeng) EN: currency risk FR:
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng) EN: currency exchange risk FR:
ความเสี่ยงจากการลงทุน[n. exp.] (khwām sīeng) EN: investment risk FR:
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: credit risk ; default risk FR:
ความเสี่ยงจากตลาด ; ความเสี่ยงของตลาด[n. exp.] (khwām sīeng) EN: market risk FR:
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: buyer's risk FR:
ความเสี่ยงในการให้กู้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: credit risk FR:
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (khwām sīeng) EN: audit risk FR:
ความเสี่ยงปานกลาง[n. exp.] (khwām sīeng) EN: moderate risk FR: risque modéré [m]
ความเสี่ยงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām sīeng) EN: relative risk (RR) FR:
ความเสี่ยงสูง[n. exp.] (khwām sīeng) EN: high risk FR: risque élevé [m]
ความเสี่ยงทางการเมือง[n. exp.] (khwām sīeng) EN: political risk FR: risque politique [m]
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng) EN: financial risk FR: risque financier [m]
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: economic risk ; economic exposure FR: risque économique [f]
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: unsystematic risk FR:
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: systematic risk FR:
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
กล้าได้กล้าเสีย[v.] (klādāiklāsī) EN: be willing to take a risk FR:
กล้าเสี่ยง[v. exp.] (klā sīeng =) EN: be willing to take a risk ; oser FR:
ลดความเสี่ยงทางการเงิน[v. exp.] (lot khwām s) EN: reduce financial risk FR: diminuer le risque financier

risk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risikohäufung {f}accumulation of risk
Gesamtrisiko {n}aggregate risk
Risikoübernahme {f}assumption of risk
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk
Brandbereich {m}area subject to fire risk
Ausfallrisiko {n}default risk
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA)
Schutzsterndruck {m}asterisk printing
Wiederholungszeichen {n} für Bezugszahlenasterisk indicator
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest
riskant {adj} | riskanter | am riskantestendicey | dicier | diciest
lebhaft; munter; ausgelassen {adj} | lebhafter; munterer; ausgelassener | am lebhaftesten; am muntersten; am ausgelassenstenfrisky | friskier | friskiest
Munterkeit {f}briskness
Munterkeit {f}friskiness
Ansteckungsgefahr {f}risk of infection
Risikoanalyse {f}risk analysis
Risikofaktor {m}risk factor
Risikopatient {m}risk patient
Risikovorsorge {f}risk provisioning
Risikozuschlag {m}risk add-on
Steuerung {f} von Risikenrisk management
riskant {adj} | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest
Sternchen {n}asterisk
Sternchenkonten {pl}asterisked accounts
Triskaidekaphobie {f}; Angst vor der Zahl Dreizehntriskaidekaphobia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า risk
Back to top