ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

integrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *integrate*, -integrate-

integrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
integrate (vi.) ผสมผสาน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, incorporate, join
integrate (vt.) ผสมผสาน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, incorporate, join
integrate into (phrv.) รวมกันเป็น See also: ผสมกันเป็น
integrate with (phrv.) รวมเข้ากับ See also: ผสมผสานกับ
integrated (adj.) ซึ่งผสมผสาน See also: ซึ่งรวมกัน Syn. composite,
English-Thai: HOPE Dictionary
integrate(อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน., See also: integrative adj., Syn. unify
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
English-Thai: Nontri Dictionary
integrate(vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
integrateหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrated circuit (IC)วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ (ไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated services digital network (ISDN)โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated softwareส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จ, ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
Integrated programโปรแกรมเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated softwareซอฟต์แวร์รวม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผสมผสาน (v.) integrate See also: combine, blend, mix Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป
ไอซี (n.) integrated circuit See also: IC
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (n.) integrated services digital network See also: ISDN
ไอเอสดีเอ็น (n.) integrated services digital network See also: ISDN Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
แตกพัง (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. ทลาย, ละลาย, ฉลาย
ฉลาย (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย
ทลาย (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. แตกพัง, ละลาย, ฉลาย
พังครืน (v.) disintegrate See also: shrivel, evaporate
สลาย (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It could take years to integrate a multiple personality, but if you let me, I can help you.ฉันทำงานให้ใครบางคน ผู้มีพลังอำนาจที่แท้จริง
We could integrate the shuttle's powerพวกเราควรรวมเข้ากับพลังงานของกระสวย
To integrate and live peacefully among us.เพื่ออยู่รวมกันและใช้ชีวิต อย่างสันติสุขท่ามกลางพวกเรา
He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.มันจะเป็นแค่ตอนแรกๆ มันเป็นปัญหาของตัวผู้น่ะ
She needs the continuity of clinical environment so important to fully integrate the socially challenged teen back into the peer community.เธอต้องการความต่อเนื่องในการรักษา มันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเธอ ให้กลับเข้าไปสู่สังคม
Young people integrate complex data more easily than adults.แมเซอร์ แรคแฮม เราต้องการคนจิตใจเหมือนเธอ เอนเดอร์
I was trying to integrate him into the community?ผมพยายามพาเขาเข้าสังคมนะ
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ
Now, what I need you to do is use the naturally dark areas of your costume, and integrate into the dark parts of this environment.เอาล่ะฉันอยากให้นาย... ใช้พื้นที่สีดำตามธรรมชาติบนชุดของนาย ผสมกลืนเข้ากับความมืดของสิ่งแวดล้อมที่นี่
You don't take steroids, do you, because I've heard steroids... can severely disintegrate your... package?ครูไม่กินยาเสตอร์รอยด์ใช่มั้ยคะ เพราะหนูเคยได้ยินว่า เสตอร์รอยด์น่ะ ทำให้น้องหนูหดลง
Those that cannot be integrated will be eliminated.ผู้ที่ไม่สามารถรับมันได้จะถูกกำจัด
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา

integrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, 综合 / 綜合] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
包括内置配重[bāo kuò nèi zhì pèi zhòng, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄆㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 包括内置配重 / 包括內置配重] integrated weights (diving)
整体数位服务网路[zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 整体数位服务网路 / 整體數位服務網路] Integrated Service Digital Network; ISDN
整体服务数位网路[zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 整体服务数位网路 / 整體服務數位網路] Integrated Services Digital Network; ISDN
综合布线[zōng hé bù xiàn, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 综合布线 / 綜合布線] integrated wiring
综合服务数位网络[zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 综合服务数位网络 / 綜合服務數位網絡] Integrated Services Digital Network; ISDN
集成[jí chéng, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ, 集成] integrated (as in integrated circuit)
集成电路[jí chéng diàn lù, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 集成电路 / 集成電路] integrated circuit; IC
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
晶圆[jīng yuán, ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, 晶圆 / 晶圓] wafer (silicon medium for integrated circuit)

integrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテグレート[, integure-to] (n) integrate
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing
インテグレーテット[, integure-tetto] (n) integrated
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
ハイブリッドIC[ハイブリッドアイシー, haiburiddoaishi-] (n) {comp} hybrid Integrated Circuit
モノリシックIC[モノリシックアイシー, monorishikkuaishi-] (n) {comp} monolithic integrated circuit
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんもう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinmou] (n) {comp} B-ISDN; Broadband Integrated Services Digital Network
特定用途向けIC[とくていようとむけアイシー, tokuteiyoutomuke aishi-] (n) {comp} Application Specific Integrated Circuit
統合ソフトウェア[とうごうソフトウェア, tougou sofutouea] (n) {comp} integrated software
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] (n) {comp} Integrated Services Digital Network; ISDN
総合サービスディジタル網[そうごうサービスディジタルもう, sougou sa-bisudeijitaru mou] (n) {comp} Integrated Services Digital Network; ISDN
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] (n) integrated services digital network; ISDN
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P)
買い取り式専用チューナー[かいとりしきせんようチューナー, kaitorishikisenyou chu-na-] (n) integrated receiver-decoder; IRD
集積化[しゅうせきか, shuusekika] (n,vs) integration, e.g. of electronic components into integrated circuits
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
集積回路メモリー[しゅうせきかいろメモリー, shuusekikairo memori-] (n) {comp} integrated circuit memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in
統合ソフトウェア[とうごうソフトウェア, tougou sofutouea] integrated software
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network, ISDN
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN)
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory

integrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูรณาการ[v.] (būranākān) EN: integrate FR:
หาปริพันธ์[v. exp.] (hā pariphan) EN: integrate FR: intégrer
ผสมผสาน[v.] (phasomphasā) EN: integrate ; combine ; blend ; mix FR: composer ; harmoniser ; mêler
ประสานงาน[v.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate (with) ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานงานกัน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
แบบบูรณาการ[adj.] (baēp būranā) EN: integrated FR: intégré
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
แบบผสมผสาน[adj.] (baēp phasom) EN: integrated FR:
บูรณาการ[adj.] (būranākān) EN: integrated FR: intégré
ฉลาย[v.] (chalāi) EN: disintegrate FR:
เชิงบูรณาการ[adj.] (choēng būra) EN: integrated FR: intégré
ครบวงจร[adj.] (khrop wongj) EN: integrated ; complete ; comprehensive FR:
หลักสูตรแบบบูรณาการ[n. exp.] (laksūt baēp) EN: integrated curriculum FR: intégré
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
หมดลง[v. exp.] (mot long) EN: collapse ; disintegrate FR: s'effondrer
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: desintegrated ; falling apart FR:
แผงวงจรไฟฟา[n. exp.] (phaēngwongj) EN: integrated circuit FR: circuit intégré [m]
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ[n. exp.] (rabop kān j) EN: Integrated Management System (IMS) FR: système de management intégré (SMI) [m]
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted ; erode ; deteriorate ; depreciate FR: éroder ; ronger
แตกพัง[v.] (taēkphang) EN: disintegrate FR:
เบ็ดเสร็จ[n. exp.] (wongjøn bet) EN: integrated circuit FR:
วงจรรวม[n. exp.] (wongjøn rūa) EN: integrated circuit FR: circuit intégré [m]

integrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit
vollstufig {adj}fully integrated
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า integrate
Back to top