ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insurance*, -insurance-

insurance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurance (n.) การประกัน See also: การประกันภัย Syn. assurance, guarantee, indemnity, warranty
insurance policy (n.) กรมธรรม์ประกันภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee,assurance
English-Thai: Nontri Dictionary
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insuranceการประกันภัย [ดู assurance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insuranceประกันภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมธรรม์ประกันภัย (n.) casualty insurance policy See also: property insurance policy, insurance policy, insurance
ประกันภัย (n.) insurance Syn. สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัย (n.) insurance
ประกันวินาศภัย (n.) insurance against loss See also: insurance against fire or any other damage
กรมธรรม์ (n.) insurance policy See also: contract, document binding
เบี้ยประกัน (n.) insurance premium
เบี้ยประกันภัย (n.) insurance premium See also: premium
กรมการประกันภัย (n.) Department of Insurance
ประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกัน (n.) life insurance Syn. สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา
No, but there's an insurance salesman selling life-after-death policies.ไม่มี เจอร์รี่ คนขายประกัน ขายกรมธรรม์ชีวิตหลังการตาย
You're an insurance salesman?- นายหน้าขายประกันหรือ
"An insurance salesman"?เซลส์แมนขายประกันหรือ
And I thought insurance salesmen were pushy.และฉันคิดว่าพนักงานขายประกันเป็นรุก
Car insurance is not very romantic.ประภัยรถยนต์น่ะ ไม่ค่อยโรแมนติคเท่าไรหรอกนะ
I was an insurance investigator, freelance.เคยเป็นนักสืบของบริษัทประกัน เป็นฟรีแลนซ์
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ
I'm sorry, the insurance won't cover it. If he fell--เสียใจด้วย, ประกันภัยไม่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้ ถ้าเกิดเขาล้ม..
I tracked it down through insurance records.ผมติดตามผ่านประวัติประกันภัย
Then that's our play. We'll need some insurance first. Come on.ลองดู ต้องหาหลักประกันไปด้วย
It's insurance for this kind of people.มันเป็นเหมือนค่าประกันสำหรับคนพวกนี้

insurance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
保险公司[bǎo xiǎn gōng sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 保险公司 / 保險公司] insurance company
保险费[bǎo xiǎn fèi, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, 保险费 / 保險費] insurance fee
健康保险[jiàn kāng bǎo xiǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 健康保险 / 健康保險] health insurance
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 人寿保险 / 人壽保險] life insurance
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿险 / 壽險] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险
社保[shè bǎo, ㄕㄜˋ ㄅㄠˇ, 社保] social insurance; abbr. for 社會保險|社会保险
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ, 社会服务 / 社會服務] social security (pensions, medical insurance)

insurance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシュアランス[, inshuaransu] (n) insurance
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball)
ファイアインシュアランス[, faiainshuaransu] (n) fire insurance
マルチライン保険会社[マルチラインほけんがいしゃ, maruchirain hokengaisha] (n) (See モノライン保険会社) multiline insurance company; multiline insurer
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
保険契約者[ほけんけいやくしゃ, hokenkeiyakusha] (n) policyholder; insurance policyholder
保険金[ほけんきん, hokenkin] (n) insurance payout; insurance money; (P)
保険金受取人[ほけんきんうけとりにん, hokenkin'uketorinin] (n) insurance beneficiary
傷害保険[しょうがいほけん, shougaihoken] (n) accident insurance
労災保険[ろうさいほけん, rousaihoken] (n) (abbr) (See 労働者災害補償保険) worker's accident insurance
医療保険[いりょうほけん, iryouhoken] (n) medical-care insurance
医療保険制度[いりょうほけんせいど, iryouhokenseido] (n) medical insurance system
医療保障保険[いりょうほしょうほけん, iryouhoshouhoken] (n) medical life insurance
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance
厚生年金保険[こうせいねんきんほけん, kouseinenkinhoken] (n) welfare annuity insurance
子供保険[こどもほけん, kodomohoken] (n) juvenile insurance
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance
年金保険[ねんきんほけん, nenkinhoken] (n) annuity insurance
強制保険[きょうせいほけん, kyouseihoken] (n) (See 任意保険) mandatory insurance
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
死亡保険[しぼうほけん, shibouhoken] (n) death insurance; insurance payable at death
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance
生命保険会社[せいめいほけんがいしゃ, seimeihokengaisha] (n) life insurance company
生存保険[せいぞんほけん, seizonhoken] (n) pure endowment insurance
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
簡保[かんぽ, kanpo] (n) (abbr) (See 簡易保険・かんいほけん) postal life insurance
簡易生命保険[かんいせいめいほけん, kan'iseimeihoken] (n) postal life insurance; post-office life insurance
終身保険[しゅうしんほけん, shuushinhoken] (n) (See 定期保険) whole life insurance
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance
貨物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance
預金保険[よきんほけん, yokinhoken] (n) deposit insurance
預金保険制度[よきんほけんせいど, yokinhokenseido] (n) deposit insurance system
ペイオフ[, peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance

insurance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรประกันสุขภาพ[n. exp.] (bat prakan ) EN: insurance card FR:
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium FR: prime d'assurance [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
บริษัทประกันภัย[n. exp.] (børisat pra) EN: insurance company FR: compagnie d'assurances [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān) EN: insurance documents ; insurance papers FR: papiers d'assurance [mpl]
เจ้าหน้าที่ประกันภัย[n. exp.] (jaonāthī pr) EN: insurance agent FR: agent d'assurance [m]
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khampra) EN: fidelity guarantee insurance FR:
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan ) EN: fire insurance FR: assurance incendie [f]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การประกันภัย[n.] (kān prakanp) EN: insurance FR:
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanp) EN: personal liability insurance FR:
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanp) EN: third party insurance FR:
การประกันภัยขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān prakanp) EN: transport insurance FR:
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
การประกันภัยสงคราม[n. exp.] (kān prakanp) EN: war insurance FR:
การประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (kān prakanp) EN: maritime insurance FR:
การประกันสังคม[n. exp.] (kān prakan ) EN: social security ; social security insurance FR: sécurité sociale [f] ; couverture sociale [f]
การประกันทรัพย์สิน[n. exp.] (kān prakan ) EN: property insurance FR:
การประกันสินเชื่อ[n. exp.] (kān prakan ) EN: credit insurance FR: assurance crédit [f]
การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย [n. exp.] (kān prakan ) EN: mortgage insurance FR:
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: health insurance FR: assurance maladie [f]
การประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān prakan ) EN: accident insurance FR: assurance accident [f]
ค่าพรีเมียมประกัน[n. exp.] (khā phrīmīe) EN: insurance premium FR:
กฎหมายลักษณะประกันภัย[n. exp.] (kotmāi laks) EN: insurance law FR:
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding FR: police d'assurance [f]
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[n. exp.] (krommathan ) EN: valued policy ; valued insurance FR:
กรมธรรม์กำหนดเวลา[n. exp.] (krommathan ) EN: time policy ; time insurance FR:
กรมธรรม์ขนส่งเที่ยวเดียว[n. exp.] (krommathan ) EN: voyage policy ; voyage insurance FR:
กรมธรรม์คุ้มครองรวม[n. exp.] (krommathan ) EN: blanket policy ; blanket insurance FR:
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย[n. exp.] (krommathan ) EN: fire insurance policy FR:
กรมธรรม์ประกันชีวิต[n. exp.] (krommathan ) EN: life insurance policy ; life assurance policy ; life policy FR:
กรมธรรม์ประกันไฟ[n. exp.] (krommathan ) EN: catastrophe Insurance FR:
กรมธรรม์ประกันภัย[n.] (krommathanp) EN: casualty insurance policy ; insurance policy FR:
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (krommathan ) EN: marine insurance policy FR:
ประกัน[n.] (prakan) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee FR: assurance [f]
ประกันชีวิต[n.] (prakanchīwi) EN: life insurance FR: assurance vie [f]
ประกันไฟ[n. exp.] (prakan fai) EN: fire insurance FR: assurance incendie [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance FR: assurance accidents [f]
ประกันภัยค้ำจุน[n. exp.] (prakanphai ) EN: guarantee insurance FR:

insurance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallversicherung {f}accident insurance
Festwertversicherung {f}agreed value insurance
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance
Gesamtversicherung {f}all in insurance
Rentenversicherung {f}annuity insurance
Kraftverkehrsversicherung {f}automobile insurance
Luftfahrtversicherung {f}aviation insurance
Transportversicherung {f}cargo insurance
Unfallversicherung {f}casualty insurance [Am.]
Krankenschein {m}health insurance certificate
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Pflichtversicherung {f}compulsory insurance
Direktversicherung {f}direct insurance
Invalidenversicherung {f}disability insurance
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance
Krankenkasse {f}health insurance
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance
Generalversicherung {f}all-inclusive insurance
Schadenversicherung {f}indemnity insurance
Versicherungsschutz {m}insurance coverage; insurance cover
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Pflegeversicherung {f}nursing care insurance
Insassenversicherung {f}passenger insurance
Rentenversicherung {f}pension insurance fund
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance
Versicherungsbeitrag {m}insurance contribution
Versicherungsbetrug {f}insurance fraud
Versicherungsprämie {f}insurance premium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insurance
Back to top