ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warranty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warranty*, -warranty-

warranty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warranty (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง Syn. guarantee
English-Thai: HOPE Dictionary
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soon as you reach the age where your warranty expires, you start falling apart.พอเราเลยวัยรับประกันแล้ว อะไหล่ก็เริ่มหลุดทีละชิ้น
You still had your warranty left so fixing it was free.โทรศัพท์นายยังไม่หมดประกันนะ ก็เลยซ่อมฟรี.
Great,i'll set you up with a warranty writer,then.- ผมจะให้เขาร่างสัญญาให้
Oh,yeah,right,the warranty and stuff.เรื่องการรับประกันกับอย่างอื่น
You ask him for a glass of water he'd tell you you need an extended warranty on the ice.ถ้านายขอแก้วน้ำจากเขา เขาจะบอกนายว่า นายต้องขยายเวลาการรับประกันน้ำแข็งด้วย
You and your extended warranty on the crib.นายและและขยายเวลาการรับประกันเปลของนาย
The warranty alone on this baby...แค่การรับประกันเจ้านี่อย่างเดียวก็...
It's a pretty expensive car and they pull all this warranty crap if you do your own repairs,มันเป็นรถที่แพงมากและ พวกเขาจะเรื่องเอาประกันต่างๆ ถ้าเกิดเราซ่อมมันเอง
What I love about this, though, is it's called the Kubang, which, being a Maserati, is the noise it'll make the day the warranty runs out!แต่มีสิ่งที่ผมชอบนะ มันคือ คูแบง ซึ่งเป็นมาเซราติ เป็นเสียงที่แจ้งเตือนว่า ระยะเวลาประกันใกล้จะหมด
I got, uh, two new knees a couple years ago-- warranty expired.ผมเพิ่งเปลี่ยนเข่าใหม่ เมื่อ 2 ปีก่อน ประกันหมดอายุแล้ว
Meanwhile, our extended warranty is not being honored by the restaurant that used to be Circuit City.ในขณะเดียวกัน ประกันต่ออายุของเรา ก็เคลมไม่ได้เพราะตอนนี้ Circuit City เจ๊งกลายเป็นร้านอาหารไปแล้ว
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก

warranty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee

warranty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty

warranty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprak) EN: guarantee ; guarantee certificate ; warranty FR: garantie [f] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprak) EN: warranty FR:
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
หนังสือค้ำประกัน[n. exp.] (nangseū kha) EN: guaranty ; warranty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warranty
Back to top