ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warrant*, -warrant-

warrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warrant (n.) สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
warrant (n.) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร See also: หนังสือรับรอง Syn. certificate, diploma, guarantee
warrant (n.) เหตุผลอันสมควร
warrant (vt.) ให้เหตุผล
warrant (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. assure, guarantee, insure
warrant (vt.) อนุญาตให้กระทำ See also: ให้อำนาจกระทำการ
warrant of arrest (n.) หมายจับ
warrant officer (n.) พันจ่า See also: (เป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง noncommissioned officer และ commissioned officer)
warrantable (adj.) ที่สามารถอนุญาตได้ Syn. justifiable, permissible
warrantableness (n.) การรับรองได้ See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ
warrantee (n.) ผู้ถูกรับรอง See also: ผู้ได้รับการรับรอง, ผู้ได้รับการค้ำประกัน
warranteed (adj.) ซึ่งมีประกัน Syn. quaranteed
warranter (n.) ผู้รับรอง See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
warrantor (n.) ผู้รับรอง See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
warranty (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง Syn. guarantee
English-Thai: HOPE Dictionary
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warrant of arrestn. หมายจับ
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง,ผู้ได้รับการประกัน
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warrantor(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee
English-Thai: Nontri Dictionary
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant of arrestหมายจับ [ดู capias] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantorผู้ให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พันจ่า (n.) warrant officer
ออกหมายเรียก (v.) issue a warrant for
หมาย (n.) warrant Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ
ใบแจ้ง (n.) warrant Syn. หมายเรียก, ใบประกาศ
หมายจับ (n.) warrant of arrest See also: arrest warrant
หมายขัง (n.) warrant of detention See also: detention warrant
หมายค้น (n.) search warrant
เดินหมาย (v.) deliver a warrant See also: serve court summons
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา
Now, there are enough of the right kind to warrant a new measuring stick.Now, there are enough of the right kind of people to warrant a new measuring stick.
You need a warrant to look in the trunk.ไหนล่ะหมายค้น ถ้าจะดูน่ะ.
They're going to be issuing a warrant for your arrest in a few hours.พวกเขากำลังทำเรื่อง ขอออกหมายจับเธอ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด
Think we have enough for a warrant now?คิดว่าเราพอมีหลักฐานพอที่จะขอหมายค้นมั๊ย
We have an arrest warrant for Paul Harley.เราได้ออกหมายจับ พอล ฮาร์เลย์
I have a warrant here.ผมมีหมายศาลมาที่นี่ด้วย
A warrant here for your arrest for the premeditated murder of Larysa Zeryeva.เป็นหมายศาลขอจับกุมคุณ ข้อหาฆาตกรรมลาริสซา เซอร์เยว่า
Let's get a warrant for his house.Let's see if we find the weapon.เธอจัดการไฟล์เสียงจาก 911 ให้มันชัดขึ้นแล้วหรือยัง ทำแล้ว แต่ฉันว่ามันไม่ดีขึ้นเท่าไหร่
The warrant for the arrest of one William Turner.หนึ่งหมายจับคนผู้นี้ วิลเลียม เทอร์เนอร์
I got a warrant for your arrest. F.B.I.? What's with the, you know?เอฟบีไอเหรอ แล้วนั่นมันอะไร

warrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
拘票[jū piào, ㄐㄩ ㄆㄧㄠˋ, 拘票] warrant (for arrest)
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 权证 / 權證] warrant (finance)
打横炮[dǎ héng pào, ㄉㄚˇ ㄏㄥˊ ㄆㄠˋ, 打横炮 / 打橫炮] speak unwarrantedly
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
妄念[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, 妄念] wild fantasy; unwarranted thought

warrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[, waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P)
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties

warrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
จ่าสิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (jā sip ēk) EN: master sergeant ; warrant officer class one FR:
จ่าสิบโท (จ.ส.ท.)[n. exp.] (jā sip thō) EN: sergeant first class ; warrant officer class two FR:
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document FR: mandat [m]
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison FR:
หมายจับ[n.] (māijap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant FR: mandat d'arrêt [m]
หมายขัง[n. exp.] (māikhang) EN: warrant of detention FR:
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant ; court warrant FR: mandat de perquisition [m]
หมายปล่อย[n. exp.] (māi plǿi) EN: warrant of release ; order of discharge FR:
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; legal summons ; warrant ; writ of summons ; subpoena FR: convocation [f]
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[n. exp.] (māirīek phā) EN: tax warrant FR:
นายทหารชั้นประทวน[n. exp.] (nāi thahān ) EN: warrant officer FR:
ออกหมายจับ[v. exp.] (øk māi jap) EN: issue a warrant of arrest FR:
พันจ่า[n. exp.] (phanjā) EN: warrant officer ; warrant officer in the navy FR:
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure FR: garantir ; assurer ; couvrir
ประทวนสินค้า[n. exp.] (prathūansin) EN: warehouse receipt ; warehouse warrant FR:
ส่งหมาย[v. exp.] (song māi) EN: deliver a warrant FR:
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprak) EN: guarantee ; guarantee certificate ; warranty FR: garantie [f] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprak) EN: warranty FR:
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
หนังสือค้ำประกัน[n. exp.] (nangseū kha) EN: guaranty ; warranty FR:

warrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfändungsbefehl {m}distress warrant
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]
Garantieempfänger {m}warrantee
Garantiegeber {m}warranter
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right
Rechtmäßigkeit {f}warrantableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warrant
Back to top