ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expire, *expire*,

-expire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน
The tags don't expire for seven months.ใบเสียภาษียังใช้ได้อีกตั้ง 7 เดือน
They expire May of next year.มันหมดอายุพฤษภาคมปีหน้า
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้
But, they expire today.แต่มันหมดอายุวันนี้นะ
They expire today. It would be a waste of tickets.มันจะหมดอายุวันนี้, เดี๋ยวจะเสียตั๋วฟรีเปล่าๆ
Our guys waited for the time lock to expire then they had the manager open sesame.มันรอเวลาเปิดเซฟ มันใช้ผู้จัดการเปิด
I do not know what to say! - Expire out...ผมไม่รู้ว่าซิ๊มพูดอะไร
Four hundred vainglorious pages expire in an ending that is flat and inane beyond belief."ฮ™t'ั• hะพt. ฮ‘nd wะต'rะต ั•tั–ll hะตrะต.
I would not have you expire from the heat.ฉันจะไม่ได้คุณหมดอายุ จากความร้อน
Sir, each of these stock options might not cost a lot right now, but they're going to expire in half an hour, and they will be worthless.ครับ ทางเลือกของหุ้นนี้แต่ละตัว อาจจะ ไม่ได้มีมูลค่ามากตอนนี้ แต่ว่าพวกมันจะหมดอายุ ในอีกครึ่งชั่วโมง และจะไม่มีค่าเลย

-expire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
空しくなる;虚しくなる[むなしくなる, munashikunaru] (v5r) to die; to expire
絶え入る[たえいる, taeiru] (v5r,vi) to expire

-expire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
ขาดอายุ[v. exp.] (khāt-āyu) EN: expire FR:
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
ครบกำหนด[v.] (khrop kamno) EN: expire ; be over ; be due ; become due FR: expirer ; arriver à échéance
เกินอายุ[v. exp.] (koēn āyu) EN: expire FR:
เกินกำหนด[v.] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire FR:
ล่วงเลย[v.] (lūangloēi) EN: expire ; pass ; go by FR:
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire FR: se terminer ; expirer ; prendre fin ; être révolu
สิ้นอายุ[v. exp.] (sin āyu) EN: expire ; die FR:
สิ้นชีพ[v.] (sinchīp) EN: die ; expire FR: mourir ; expirer
สิ้นชีวิต[v.] (sinchīwit) EN: die ; pass away ; expire FR: cesser de vivre ; mourir ; rendre l'âme ; expirer
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
วายชีวิต[v.] (wāichīwit) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายชนม์[v.] (wāichon) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายปราณ[v.] (wāiprān) EN: expire ; pass away ; breast one's last FR: mourir
วายสังขาร[v.] (wāisangkhān) EN: die ; expire ; pass away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expire-
Back to top