ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhale*, -exhale-

exhale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhale (vi.) หายใจออก See also: ปล่อยลมหายใจออก Syn. breathe out
English-Thai: HOPE Dictionary
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก
English-Thai: Nontri Dictionary
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายใจออก (v.) exhale Ops. หายใจเข้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when the Northern Hemisphere is tilted away from the sun, as it is in our fall and winter, the leaves fall and exhale carbon dioxide, and the amount in the atmosphere goes back up again.แต่ตอนซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
Why don't you exhale slowly, then squeeze the trigger.หายใจออกช้าๆ แล้วค่อยเหนี่ยวไก
Breathe in through the nose, exhale through the mouth.หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก
NORAD's calling it an exhale but there's an afflicting report.NORADแจ้งข่าว แต่ราบงานสับสน
Does that exhale mean that you'll call the lawyer and unfreeze the assets?ถอนหายใจนี่หมายความว่าอะไร คุณจะโทรหาทนาย และปล่อยทรัพย์สินใช่มั้ย
"Inhale through your eyes, and exhale through...สูดอากาศเข้าทางดวงตา แล้วระบายออกทางช่องคลอด
( both inhale, exhale )หรือบางอย่างเกี่ยวกับฉัน ที่รัก เธอไม่ได้นอนเลย
And exhale methane instead of carbon dioxide.และหายใจออกก๊าซมีเทนแทน ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
And every breath we exhale is circulated through the air, and mixed gradually across the continents, it becomes available for others to breathe.และลมหายใจที่เราหายใจ ออกจะไหลเวียนผ่านอากาศ และค่อยๆผสมข้ามทวีป, มันจะกลายเป็นใช้ได้ สำหรับคนอื่น ๆ ที่จะหายใจ
[ Exhales ] Well, they should be, Itzhak Stern.ต้องมี... อิตซัค สเติร์น
Helps them keep their distance. [ Exhales ]พวกเขาจะได้ไม่เข้าใกล้
[Exhales] Anyway, we'd better go. Should we take one car or two?ยังไงก็ช่าง เราไปกันจะดีกว่า เราน่าจะใช้รถ 1 หรือ 2 คันกันดีนะ

exhale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, 嘘 / 噓] exhale; hiss
[hū, ㄏㄨ, 虖] exhale; scream of tiger; to call

exhale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
吐く息[はくいき, hakuiki] (n) exhaled air; one's breath

exhale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāi klin me) EN: FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
มีกลิ่นแรง [v. exp.] (mī klin raē) EN: FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur
มีกลิ่นรุนแรง [v. exp.] (mī klin run) EN: FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhale
Back to top