ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equality*, -equality-

equality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equality (n.) ความเท่าเทียม See also: ความเสมอภาค Syn. balance, parity, uniformity
English-Thai: HOPE Dictionary
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
English-Thai: Nontri Dictionary
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทัดเทียม (n.) equality Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค Ops. ความไม่เท่าเทียม
ความเท่ากัน (n.) equality See also: balance, equation, equivalence, equity Syn. ความเท่าเทียมกัน
ความเท่าเทียม (n.) equality See also: balance, justice, coequality Syn. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความทัดเทียม Ops. ความไม่เท่าเทียม
ความเท่าเทียมกัน (n.) equality See also: impartiality, fairness Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค
ความเสมอ (n.) equality See also: parity Syn. ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค (n.) equality See also: balance, equation, equivalence, equity Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน
ความไม่เท่าเทียมกัน (n.) inequality See also: unfairness Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
ความไม่เสมอภาค (n.) inequality See also: unfairness Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
อสมการ (n.) inequality Ops. สมการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน!
(crowd cheering) And minutes into Wednesday April the 27 1994, the flag of freedom and equality for all races flew over South Africa.ในวันพุธที่ 27 เมษายน 1994
They believed in equality in all things.พวกเขาเชื่อ ว่่าทุกอย่างเท่าเทียมกัน
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก"
Well, you, too. Hey! I am trying to salvage the future of equality for vampires in this country after Russell Edgington butchered a man on television, and you send Eric Northman after Wiccans?ได้ เธอด้วย ฉันกำลังพยายามกอบกู้อนาคตของความเสมอภาค ของแวมไพร์ในประเทศนี้อยู่นะ
It's unlikely that our people would enjoy freedom, equality and fraternity.ไม่มีทั้งเสรีภาพความเสมอภาค เเละภราดรภาพ ใช่
But you gave me some very good advice recently on the importance of equality in a relationship.แต่เมื่อเร็วๆนี้ พ่อให้คำแนะนำบางอย่างที่ดีมาก เรื่องความสำคัญ ของความเสมอภาคในความสัมพันธ์
I am looking forward to marriage equality in all 50 states.ฉันอยากให้มีความเท่าเทียมในการแต่งงานในทั้ง 50 รัฐ
But treaties of this nature seldom form with an equality of power.แต่สนธิสัญญาในลักษณะนี้ มักไม่เกิดความเท่าเทียมกันของอำนาจ
Hector's political party stresses socioeconomic equality for all.พรรคการเมืองของเฮคเตอร์ เน้นความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ
All this marriage equality news is so exciting.ข่าวเรื่องการแต่งงานกันได้อย่างเท่าเทียมเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก

equality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 两性平等 / 兩性平等] equality between the sexes
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不等式[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, 不等式] inequality (math.)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than

equality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P)
ジェンダーフリー[, jienda-furi-] (adj-f) gender equality (wasei
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P)
平等観[びょうどうかん, byoudoukan] (n) (1) viewing all things as undifferentiated and equal; non-discriminative thought; (2) {Buddh} contemplation of the equality of all things from the standpoint of emptiness
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
互角[ごかく, gokaku] (adj-na,n,adj-no) equality; evenness; par; good match; (P)
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
同格[どうかく, doukaku] (n,adj-no,adj-na) the same rank; equality; apposition
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na,n,adj-no) uniformity; equality; (P)
均等[きんとう, kintou] (adj-na,n) equality; uniformity; evenness; (P)
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
斉一[せいいつ, seiitsu] (n) equality; good order

equality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุลย์[n.] (dun) EN: balance ; equality FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: équilibre [m]
ขาดดุลยภาพ[v. exp.] (khāt dunlay) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: manquer d'équilibre
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoē) EN: equality ; equity FR: égalité [f] ; équité [f]
ความสัมพันธ์เอกลักษณ์[n. exp.] (khwām samph) EN: identity relation ; equality FR: égalité [f]
ความเท่าเทียม[n.] (khwām thaot) EN: equality FR: égalité [f]
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaot) EN: equality ; parity FR: égalité [f]
ภาวะเท่ากัน[n. exp.] (phāwa thao ) EN: equality FR:
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
ทิฏฐิสามัญญตา[n.] (thitthisāma) EN: equality in view ; unity in view FR:
อสมการ[n.] (asamakān = ) EN: inequality FR: inégalité [f]
อสมการอาเบล[n. exp.] (asamakān Āb) EN: Abel's inequality FR: inégalité d'Abel [f]
อสมการชวาร์ซ[n. exp.] (asamakān Ch) EN: Schwarz's inequality FR:
อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (asamakān in) EN: triangle inequality FR:
อสมการ[n.] (asommakān =) EN: inequality FR: inégalité [f]
ความไม่เสมอภาค[n. exp.] (khwām mai s) EN: inequality FR: inégalité [f]
ความไม่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām mai t) EN: inequality FR:
ภาวะไม่เท่ากัน[n. exp.] (phāwa mai t) EN: inequality FR:
เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ[n. prop.] (Sēriphāp Sa) EN: Freedom, equality, brotherhood FR: Liberté, Égalité, Fraternité

equality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
Stimmengleichheit {f}equality of votes
Dreiecksungleichung {f} [math.]triangle inequality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equality
Back to top