ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equivalence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equivalence*, -equivalence-

equivalence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality
equivalence (n.) การเท่ากัน Syn. equality Ops. inequality
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equality, eventness
equivalence of meaning (n.) การมีความหมายเหมือนกัน See also: การมีความหมายแบบเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วน (n.) equivalence See also: fit Syn. สัดส่วน

equivalence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借字[しゃくじ;かりじ, shakuji ; kariji] (n) (See 当て字) kanji used for sound equivalence
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation

equivalence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นสมมูล[n. exp.] (chan samamū) EN: equivalence class FR: classe d'équivalence [f]
จุดสะเทิน[n. exp.] (jutsathoēn) EN: equivalence point FR:
การสมมูล[n.] (kān samamūn) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การสมมูล[n.] (kān sommūn ) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การสมมูลเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (kān sommūn ) EN: topological equivalence FR: équivalence topologique [f]
ความสัมพันธ์สมมูล[n. exp.] (khwām samph) EN: equivalence relation FR:
ชีวสมมูล[n.] (chīwasamamū) EN: bioequivalence FR:
ชีวสมมูล[n.] (chīwasommūn) EN: bioequivalence FR:
การศึกษาชีวสมมูล[n. exp.] (kān seuksā ) EN: bioequivalence study FR:

equivalence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equivalence
Back to top