ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diverge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diverge*, -diverge-

diverge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diverge (vi.) แตกต่างกัน See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน Syn. deviate, veer, redirect Ops. agree
diverge from (phrv.) เปลี่ยนทิศทางจาก See also: เบี่ยงเบนจาก
diverge to (phrv.) เปลี่ยน (เส้นทาง) ไปยัง
divergence (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย Syn. difference, divergency Ops. accord, correspondence, resemblance
divergency (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย Syn. difference Ops. accord, correspondence, resemblance
divergent (adj.) ซึ่งแตกต่างกัน See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน Syn. different
English-Thai: HOPE Dictionary
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกนอกเรื่อง (v.) diverge See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject
เลนส์เว้า (n.) divergent lens See also: concave lens Syn. เลนส์ถ่างแสง
ออกนอกเรื่อง (adv.) divergently See also: divertingly, irrelevant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย
If you diverge from the path...ถ้าเธอเบนออกจากเส้นทาง...
If we gonna get out of here, we gonna need even a bigger divergence.ถ้าเราจะต้องไปจากที่นี่ เราต้องมีแผนใหญ่กว่านี้
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ
Well, that's where our opinions diverge.ก็นั่นแหละ ที่ความเห็นเราไม่ตรงกัน
It's not possible to have such wildly divergent results.มันเป็นไปไม่ได้ที่ผลจะออกมาต่างกันมากขนาดนี้
The Durban cluster is highly divergent.เดอร์บัน คลัสเตอร์ไม่สอดคล้องกัน
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ
Well, we allow for humans to have such divergences from one another.มุนษย์ถูกสร้างมา ให้แตกต่าง ซึ่งกันและกัน
We call them "Divergents".แต่ความปองดองของเรา กำลังถูกรุกราน จากกลุ่มคนเล็กๆ แต่มีอันตรายมหาศาล
Five days ago, a rogue group of divergents posing as Dauntless brutely invaded Abnegation in an obvious attempt to cripple the faction system by attacking it's most vulnerable members.การกบฎ, การต่อต้าน, และควบคุมไม่ได้ เมื่อห้าวันที่แล้ว มีกลุ่ม ไดเวอร์เจนท์ ปลอมตัวเป็น เดานท์เลส แล้วบุกโจมตี กลุ่มแอพนิเกชั่น
These divergents despise our system because they are incapable of conforming to it.พยายามอย่างเปิดเผยที่จะทําลายระบบ โดยโจมตีผู้ที่อ่อนแอ

diverge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, 偏离 / 偏離] deviate; diverge; wander
[qí, ㄑㄧˊ, 岐] divergent; side road; steep
[qí, ㄑㄧˊ, 歧] divergent; side road
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)

diverge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
分かれ出る[わかれでる, wakarederu] (v1) to branch out; to diverge; to radiate
分岐[ぶんき, bunki] (n,vs,adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) {comp} forking; jump; multi-drop; (P)
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P)
外斜視[がいしゃし, gaishashi] (n) (See 内斜視) exotropia; divergent strabismus
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P)
発散[はっさん, hassan] (n,vs,adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P)
発散級数[はっさんきゅうすう, hassankyuusuu] (n) {math} divergent series
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics)
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture
Japanese-English: COMDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs)

diverge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
ไดเวอร์เจนซ์[n.] (daiwoējēn) EN: divergence FR: divergence [f]
การลู่ออก[n. exp.] (kān lū øk) EN: divergence FR: divergence [f]
ความเห็นไม่ตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen ma) EN: FR: points de vue divergents [mpl] ; vues divergentes [fpl] ; avis divergents [mpl] ; opinion différente [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen ya) EN: dissenting opinion FR: opinion divergente [f]
ลำดับไดเวอร์เจนต์[n. exp.] (lamdap daiw) EN: divergent sequence FR:
ลำดับลู่ออก[n. exp.] (lamdap lū ø) EN: divergent sequence FR:
ลู่ออก[adj.] (lū øk) EN: divergent FR: divergent
ไม่ตรงกัน[adj.] (mai trongka) EN: discrepant FR: divergent ; dissemblable
มีความเห็นไม่ตรงกัน[v. exp.] (mī khwām he) EN: FR: avoir des avis divergents
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos
ต่างกัน[v. exp.] (tāng kan) EN: differ from each other FR: différer ; diverger
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
เว้า[adj.] (wao) EN: concave ; divergent FR: concave

diverge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divergenz {f}divergence
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen
divergierend {adv}divergently
Abzweigung {f}divergency
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diverge
Back to top