ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deviate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deviate*, -deviate-

deviate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviate (n.) คนนอกลู่นอกทาง See also: คนนอกคอก, คนแปลก
deviate (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบน See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง Syn. diviant
deviate (vt.) ทำให้เบี่ยงเบน See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห Syn. differ, depart Ops. agree
deviate (vi.) เบี่ยงเบน See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ Syn. diverge, digress Ops. agree
deviate (vi.) ออกนอกเส้นทาง
deviate from (phrv.) เบี่ยงเบนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลื่อนคลาด (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
เบี่ยงเบน (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
ไพล่ (v.) deviate See also: do something unexpected
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't deviate because one disappointed fan can turn into two to four, to eight, till the next thing you know we're playing to a half-empty hall....แฟนคลับของเรา ถ้านายอยากจะได้ความนิยมต่อไป เราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่พวกเขาต้องการ เราจะไม่ทำให้มันผิดแนว เพราะหนึ่งมันจะทำให้แฟนๆ รู้สึกแย่ และสอง..
The note says not to deviate from my routine,อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
Remove it, or deviate from my instructions in any way,ถ้าถอดออก หรือขัดขืนคำสั่งฉันเมื่อไร
And, Captain, you cannot deviate from the mission while inside the source code, even to investigate your...และก็ผู้การ คุณจะเบี่ยงเบนออกจากภารกิจ ภายใน Source Code ไม่ได้ แม้แต่เรื่องส่วนตัว
When you get out, you so much as look back at me, you start to run away, you deviate from anything I tell you to do, and I swear to God your little girl dies, and it's gonna be your fault.พอนายลงจากรถ ถ้านายหันกลับมามองฉัน หรือถ้านายวิ่งหนีไป หรือไม่ทำตามที่ฉันบอกสักนิดเดียว
You were not to deviate from it.เจ้าต้องไม่ละเลยชื่อนั่น
There's no reason to believe he will deviate from that now.ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า เขาจะฝ่าฝืนมัน
So, no matter what happens in there, you do not deviate from the plan.ดังนั้น,ไม่ว่าจะ เกิดอะไรขึ้นในนั้น คุณจะต้องอย่าออก นอกแผนของเรา
This could be a zealot wanting to punish those who deviate from strict orthodox beliefs.ใครบางคนอาจจะอยากลงโทษพวกเขา ที่แปลกแยกจากความคิดแบบออโทดอกซ์
Mr. President, it isn't a good idea to deviate from the flight plan.นายก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีที่จะเบี่ยงเบนไปจากแผนการบิน
Captain Johns, we are going to deviate from Route Omaha.กัปตันจอห์นส์เราจะเบี่ยงเบนจากเส้นทางโอมาฮา
If you deviate from that plan, you are simply a godless murderer.ถ้าคุณเดินออกนอกเส้นทาง คุณก็เป็นแค่ ฆาตกรผู้ไม่นับถือพระเจ้า

deviate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, 背离 / 背離] deviate from; depart from
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, 偏离 / 偏離] deviate; diverge; wander

deviate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)

deviate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัน[v.] (ban) EN: deviate ; change FR:
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn FR: dévier ; s'écarter
เคลื่อนคลาด[v.] (khleūoenkhl) EN: deviate ; be different FR:
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
ไพล่[v.] (phlai) EN: deviate ; change course ; run counter to ; dodge FR:
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
เสียดใบ[v.] (sīet bai) EN: tack ; deviate ; shift ; turn ; bend ; reach FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deviate
Back to top