ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veer*, -veer-

veer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veer (vi.) หันเห See also: เบน, เห, เบน, เปลี่ยนทิศทาง Syn. deviate, diverge, turn
veer (n.) การเปลี่ยนทิศทาง See also: การหัน, การหันเห, การเบี่ยงเบน
veer (vt.) คลายหรือผ่อน (เชือกหรือโซ่)
veer from (phrv.) หันทิศทางไปจาก (เล็กน้อย) See also: เหไปจาก
veer from (phrv.) เปลี่ยนพฤติกรรมจาก (เล็กน้อย)
veer off (phrv.) (เครื่องบิน) เปลี่ยนทิศทาง (แยก) ออกจากกัน See also: ออกจากกลุ่ม, หันออกจากกลุ่ม Syn. peel away, peel off
veer round (phrv.) (ลม) เปลี่ยนทิศ
veer round (phrv.) (เรือ) หันทิศ See also: เปลี่ยนทิศ
veer to (phrv.) หันไปทาง See also: เปลี่ยนทิศไปทาง Syn. turn to
English-Thai: HOPE Dictionary
veer(เวียร์) vi.,vt. เปลี่ยนทิศทาง,หัน,หันทิศทาง,เห,หวนไปตามลม. n. การเปลี่ยนทิศทาง,การเปลี่ยนตำแหน่ง., See also: veeringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
veer(vi) เปลี่ยนทิศทาง,หันเห
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veering windลมเวียนขวา [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผกผัน (v.) veer around See also: shift, change, turn around, turn over Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห
ผันกลับ (v.) veer around See also: shift, change, turn around, turn over Syn. หกหัน, หักเห
หกหัน (v.) veer around See also: shift, change, turn around, turn over Syn. ผันกลับ, หักเห
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah but if we veer too far off course looking for her we'll never find the edge.ใช่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางไกลเกินไปออกนอกเส้นทางที่กำลังมองหาของเธอเราจะไม่พบขอบ
I'll have the attorney general standing by. We can't veer from the plan here.ฉันมีอัยการสูงสุดรออยู่แล้ว
Every parent wants their kid to veer from the rules... once in a while.ก็พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกทำตามกฎ แค่ในบางครั้ง
What you wanna do is turn left at the sign go three blocks, veer right, then make the second left.ขับไปสามช่วงถนน ชิดขวา เลี้ยวว้ายที่สอง
Can we veer back on topic?เรากลับมาคุยกันเรื่องเดิมได้ไหม?
Now you are not gonna veer off this script.ตอนนี้คุณอ่านสคริป ไม่ได้แล้วนะ
Veer left! What now? What do we do?หันซ้าย! เอาไงดี เราจะทำไงต่อ
Captain Compass, I ' m not the one who veered off course.นี่คุณกัปตันรูปหล่อ ฉันไม่ใช่คนที่ทำให้เราออกนอกเส้นทางหรอกนะ
The politics of the day had veered to the right.การเมืองในตอนนั้น เปลี่ยนทิศทางไปทางขวาจัด.
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ
* You g to loveer, tease r, squee her, ye *#คุณจะต้องรักเธอ หยอกเธอ #
She veered off that way.เนเธเน€เธฅเธตเน‰เธขเธงเน„เธ›เธ—เธฒเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™

veer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
変針[へんしん, henshin] (n,vs) veering
振れる;震れる;偏れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) (振れる, 震れる only) to swing; to shake; to wave; (2) to veer; to deflect; to lean towards

veer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn FR: dévier ; s'écarter
คล้อย[v.] (khløi) EN: move ; tend ; tend towards ; veer FR: tendre ; aller vers
เลี้ยว[v.] (līo) EN: turn ; take a bend ; change course ; wheel ; veer ; swerve FR: tourner ; virer
ผกผัน[v.] (phokphan) EN: veer around ; shift ; turn around ; turn over FR:
ส่ายไปส่ายมา[v. exp.] (sāi pai sāi) EN: sway back and forth ; veer from side to side FR:
วีระ [n. prop.] (Wīra ) EN: Veera FR: Veera
วีระกานต์[n. prop.] (Wīrakān) EN: Veerakarn FR: Veerakarn
วีระกานต์ มุสิกพงศ์ ; วีระ มุสิกพงศ์[n. prop.] (Wīrakān Mus) EN: Veerakarn Musikapong ; Veera Musikapong FR:
วีระศักดิ์ [n. prop.] (Wīrasak) EN: Veerasak FR: Veerasak
วีระ สมความคิด[n. prop.] (Wīra Somkhw) EN: Veera Somkwamkid FR: Veera Somkwamkid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veer
Back to top