ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dissolve*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissolve, -dissolve-

*dissolve* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissolve (vi.) ละลาย See also: เจือจาง, หายไป, จางไป Syn. melt, liquefy, liquate Ops. freeze, harden, solidify
dissolve (vt.) ละลาย See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง Syn. melt, liquefy, liquate Ops. freeze, harden, solidify
dissolve in (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve into
dissolve into (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve in
dissolve into (phrv.) ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์) Syn. dissolve in, melt into
dissolve into tears (phrv.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. dissolve in, melt into
dissolvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. catalyst
English-Thai: HOPE Dictionary
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
English-Thai: Nontri Dictionary
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissolved acetyleneอะเซทิลีนละลาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุบสภา (v.) dissolve the parliament
ละลาย (v.) dissolve Syn. สลายตัว
สูญสลาย (v.) dissolve Syn. สลาย, แตกสลาย Ops. ก่อกำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
Grainy like sugary sand that dissolves in your mouth..... เหมือนกับน้ำตาลที่ / ละลายในปากคุณ
"Can it be dissolved?" And it can."มันสามารถสลายไปได้ไหม" และมันก็เป็นไปได้
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย
Vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส
You better hope he doesn't dissolve the parliament before you get there.หวังว่าฝ่าบาทคงไม่ยุบสภาก่อนแต่งตั้งคุณนะ
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที
He did not hack her up and dissolve the pieces in acid!เขาไม่ได้ชำแหละเธอ แล้วทำลายหลักฐานด้วยกรด!
Now let's not dissolve into threats,all right?Now let's not dissolve into threats,all right?
Capturing the Nadan-I-Noor Diamond has dissolved Peyman Alahi's credibility.การที่เราได้เพชรมาเท่ากับว่า... ทำให้เพย์แมน อลาฮีเสียเครดิต
It dissolves everything but the DNA.มันทำอะไรให้เจือจางไปได้หมด ยกเว้น DNA

*dissolve* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
溶解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, 溶解] dissolve; solution
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
[méi, ㄇㄟˊ, 糜] dissolved; rice gruel; wasted; surname Mei
解散[jiě sàn, ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢˋ, 解散] dissolve; disband
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
裁撤[cái chè, ㄘㄞˊ ㄔㄜˋ, 裁撤] dissolve
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve

*dissolve* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
溶かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P)
溶解[ようかい, youkai] (n) (1) dissolution; solution (e.g. chemical); (vs) (2) to melt; to dissolve; to liquefy; (P)
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946)
神宮教[じんぐうきょう, jinguukyou] (n) (obs) (See 神宮奉斎会) Jingu-kyo (sect of Shinto, dissolved in 1899)
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
解散権[かいさんけん, kaisanken] (n) right to dissolve (e.g. the Diet)
逓信省[ていしんしょう, teishinshou] (n) (obs) Ministry of Communications and Transportation (dissolved in 1949)

*dissolve* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitū) EN: be dissolved FR:
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลาย[adj.] (lalāi) EN: dissolved FR:
ละลายหมด[adj.] (lalāi mot) EN: dissolved FR: dissous
ละลายในน้ำ[v. exp.] (lalāi nai n) EN: dissolve in water FR: se dissoudre dans l'eau
ละลายในน้ำ[adj.] (lalāi nai n) EN: dissolved FR: dissous
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ออกซิเจนละลายในน้ำ[n. exp.] (ǿksijēn lal) EN: dissolved oxygen (DO) FR: oxygène dissous [m]
เริ่มร้องไห้[v. exp.] (roēm røngha) EN: dissolve in tears FR: se mettre à pleurer
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse FR:
สูญสลาย[v.] (sūnsalāi) EN: dissolve FR:
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
หย่าขาด[n. exp.] (yā khāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul FR: divorcer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
ยุบ[adj.] (yup) EN: dissolved FR: dissous
ยุบเลิก[v.] (yuploēk) EN: dissolve FR:
ยุบสมาคม[v. exp.] (yup samākho) EN: disband an association ; dissolve an association FR: dissoudre une association
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dissolve*
Back to top