ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dissolve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissolve, *dissolve*,

-dissolve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
You better hope he doesn't dissolve the parliament before you get there.หวังว่าฝ่าบาทคงไม่ยุบสภาก่อนแต่งตั้งคุณนะ
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที
He did not hack her up and dissolve the pieces in acid!เขาไม่ได้ชำแหละเธอ แล้วทำลายหลักฐานด้วยกรด!
Now let's not dissolve into threats,all right?Now let's not dissolve into threats,all right?
It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic.มันจะ ไม่ว่าจะเป็น ละลายโลหะ หิน แก้ว เซรามิค
We can create the antidote And then just dissolve it into scott's stored blood.แล้วละลายในเลือด ที่เก็บไว้ของนักสืบสก๊อตต์
All that fake civilization bullshit just fell away so they could dissolve into the infinite, so they could lose themselves and unite with their god.ศิวิลัยจอมปลอมบ้าบอโยนทิ้งไปให้หมด เพื่อให้ไปถึงความไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า
We need the heir of a major corporation to dissolve his father's empire.เราต้องเป็นทายาทของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่จะละลายอาณาจักรของพ่อของเขา
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง
When in the course of human events, it becomes necessary to dissolve the bonds that tie three competent scientists together...ในหลักสูตรสถานการณ์ ของมนุษย์,มีความจำเป็น ที่จะสลายพันธะที่ผูกมัด นักวิทยาศาสตร์ผู้มีอำนาจทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน
And why did it just dissolve in the middle of surgery?และทำไมทำเพียงละลายในระหว่างการผ่าตัดล่ะ

-dissolve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours
解散権[かいさんけん, kaisanken] (n) right to dissolve (e.g. the Diet)

-dissolve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลายในน้ำ[v. exp.] (lalāi nai n) EN: dissolve in water FR: se dissoudre dans l'eau
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
เริ่มร้องไห้[v. exp.] (roēm røngha) EN: dissolve in tears FR: se mettre à pleurer
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse FR:
สูญสลาย[v.] (sūnsalāi) EN: dissolve FR:
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
หย่าขาด[n. exp.] (yā khāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul FR: divorcer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
ยุบเลิก[v.] (yuploēk) EN: dissolve FR:
ยุบสมาคม[v. exp.] (yup samākho) EN: disband an association ; dissolve an association FR: dissoudre une association
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dissolve-
Back to top