ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catalyst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catalyst*, -catalyst-

catalyst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catalyst (n.) คนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Syn. spur, impetus, instigator
catalyst (n.) ตัวเร่งปฎิกิริยา Syn. accelerator, chemical reactor
English-Thai: HOPE Dictionary
catalyst(แคท'ทะลิสทฺ) n. ตัวเร่งปฏิกิริยา,ตัวเร่ง, Syn. katalyst
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalyst คะตะลิสต์ สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเร่ง (n.) catalyst Syn. ตัวกระตุ้น
ตัวเร่ง (n.) catalyst Syn. ตัวกระตุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก
But the Ether Lily talks about is a catalyst for emotion.คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์
The homunculi were catalysts over there too... as the catalyst of those to see the gate.โฮมุนครุสมีศิลานักปราชอยู่... ใช้ศิลานั่นในการเปิดประตูสินะ
This tragedy will be a catalyst for good.ความเดิมตอนที่แล้วในฮีโร่...
This tragedy will be a catalyst for good, for change.และมันเป็นชะตาลิขิตของคุณ,นาธาน, ที่จะเป็นผู้นำผู้ซึ่งใช้เหตุการณ์นี้ ในการกระตุ้นเมือง ชาติ และโลก
So they don't inject the catalyst into me.เพื่อที่จะไม่ฉีดตัวเร่งปฎิกิริยาให้กับฉัน
Wait, you put the catalyst in you?เดี่ยว คุณเอาตัวเร่งใส่เข้าไปในตัวคุณหรอ
I'll take the catalyst and your powers too, Hiro.ฉันจะเอาตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วก็ พลังพิเศษของนายด้วย ฮิโระ
I'll take the catalyst and your powers, too, Hiro.ฉันจะเอาตัวเร่งแล้วก็พลังของนายไปด้วย,ฮิโร่
The catalyst is within me.ตัวเร่งอยู่ภายในตัวฉัน
It's a catalyst hidden away in the blood of a human host.มันเป็นตัวเร่งปฏิกริยา ที่ถูกซ่อนในเลือดของมนุษย์
But I do know if Claire Bennet dies, then the catalyst dies with her and there's no hope for me being cured.แต่ที่รู้แน่ๆ ก็คือถ้าแคลร์ เบเนทตาย ตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะตายไปพร้อมกับเธอ งั้นฉันไม่ก็ไม่มีทางรักษาหายสิ

catalyst ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催化剂[cuī huà jì, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, 催化剂 / 催化劑] catalyst

catalyst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正触媒[せいしょくばい, seishokubai] (n) (See 負触媒) positive catalyst
負触媒[ふしょくばい, fushokubai] (n) (See 正触媒) negative catalyst
光触媒[ひかりしょくばい, hikarishokubai] (n) (abbr) (See 光触媒作用) photocatalyst; photocatalysis
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials)
白金黒[はっきんこく, hakkinkoku] (n) platinum black (black powdered platinum, often used as a catalyst)
触媒[しょくばい, shokubai] (n,adj-no) catalyst; (P)

catalyst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวเร่ง[n. exp.] (tūa reng) EN: accelerator ; catalyst FR: catalyseur [m]
ตัวเร่งปฏิกิริยา[n. exp.] (tūa reng pa) EN: catalyst FR: catalyseur [m]

catalyst ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkatalysator {m}mixed catalyst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catalyst
Back to top