ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquate*, -liquate-

liquate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquate (vt.) เผาให้ละลาย See also: ทำให้หลอมละลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquate
Back to top