ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debate*, -debate-

debate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debate (n.) การโต้วาที See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute, disputation
debate (n.) การพิจารณา See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
debate (vt.) โต้แย้ง See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง Syn. argue, discuss, dispute
debate (vi.) โต้แย้ง See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง Syn. argue, discuss, dispute
debate (vt.) พิจารณา See also: ใช้ดุลยพินิจ, ศึกษา, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง Syn. consider, deliberate upon, moot, turn over
debate about (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ Syn. debate on
debate in (phrv.) สงสัยในเรื่อง See also: คิดเกี่ยวกับ
debate on (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
debate upon (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
debate with (phrv.) อภิปรายกับ Syn. debate about
debater (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. arguer, talker
English-Thai: HOPE Dictionary
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
English-Thai: Nontri Dictionary
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debateการโต้วาที [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโต้วาที (n.) debate
คำโต้ (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้ตอบ
คำโต้ตอบ (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้
ท่อถ้อย (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้, คำโต้ตอบ
ปะทะคารม (v.) debate See also: dispute, quarrel, squabble, argue Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง
อภิปราย (v.) debate See also: discuss, contend
โต้วาที (n.) debate Syn. การโต้วาที
ผู้อภิปราย (n.) debater
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ
But I want to debate this particle cube thing.เราอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลา
I've had to listen to Cat and Kristen all night debate about what's appropriate to do on a first date.ฉันต้องฟังแคทและคริสเทนเถียงกันตลอดคืน ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำตอนมีเดทครั้งแรก
Stimulated great debate amongst us, hasn't it?ช่วยทำให้เรามีเรื่องถกกันมากขึ้นจริงไหม
As a result of our debate at the Olympus Assembly... we will resume normal trade with Poseidon... with one notable exception.ตามผลการประชุมร่วมกันที่โอลิมปัส... ...เราจะดำเนินการค้ากับโพเซดอนต่อไป... ...โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง
The truth is,we're having this debate because you want to figure something out about me.ความจริงก็คือ เราโต้แย้งกันก็เพราะคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวผม
Micah describes a debate now.และ... มิค่ากำลังถ่ายเราอยู่
I have no strength left to talk to you as I'm really hungry. So leave quickly instead of trying to debate with me.แล้วถูกตำรวจจับ แล้วชีวิตความเป็นอยู่ฉันจะเป็นยังไงล่ะ?

debate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 咯] cough (blood); to argue; debate
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 辩论 / 辯論] debate; argue over
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 辩证法 / 辯證法] dialectics; dialectic or Socratic method of debate
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辩 / 辯] dispute; debate; argue; discuss
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 不信任动议 / 不信任動議] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates)
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便难 / 便難] retort with challenging questions; debate

debate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
太刀先[たちさき, tachisaki] (n) point of a sword; forceful debate
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament)
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument)
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation)
蘇張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate
議了[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment
ディベート[, deibe-to] (n) debate; (P)
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
擁護論[ようごろん, yougoron] (n) championship; defense (e.g. of a position in debate); apologetics
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
蘇張[そちょう, sochou] (n) good debater
討論者[とうろんしゃ, touronsha] (n) debater
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment

debate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi th) EN: general debate FR: débat général [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR: débat de censure [m]
การเลื่อนการอภิปราย[n. exp.] (kān leūoen ) EN: adjournment of the debate FR:
การประชุมอภิปราย[n. exp.] (kān prachum) EN: debate FR:
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้วาที[n.] (kān tōwāthī) EN: debate FR: débat [m]
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
ปิดอภิปราย[v. exp.] (pit aphiprā) EN: close a debate FR: clore un débat ; terminer un débat
เปิดซักฟอก[v. exp.] (poēt sakføk) EN: open a debate ; open a questioning period FR:
ประชุมพิจารณา[X] (prachum phi) EN: debate FR:
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
ถก[v.] (thok) EN: discuss ; debate FR: discuter
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre
โต้คารม[v.] (tōkhārom) EN: argue ; debate FR: argumenter ; discuter
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้วาที[v.] (tōwāthī) EN: hold a debate ; debate FR: débattre ; discuter
โต้แย้งถกเถียงกัน[v. exp.] (tōyaēng tho) EN: debate FR: débattre
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller
วิวาทะ[v.] (wiwātha) EN: debate FR:
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]

debate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debate
Back to top