ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argument

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argument*, -argument-

argument ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
argument (n.) การโต้แย้ง See also: การแย้ง, การโต้เถียง Syn. dispute, debate
argument (n.) ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา See also: ทัศนคติที่แสดงออกมา
argument (n.) ข้อพิสูจน์ See also: ข้อเท็จจริง
argument (n.) เหตุผล
argumentation (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. rationalizing
argumentative (adj.) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง Syn. controversial
English-Thai: HOPE Dictionary
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
English-Thai: Nontri Dictionary
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentationวิธีการให้เหตุผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อโต้เถียง (n.) argument See also: dispute, debate, controversy Syn. ข้อพิพาท
ข้อโต้แย้ง (n.) argument See also: dispute, debate, controversy Syn. ข้อพิพาท, ข้อโต้เถียง
คำแถลงการณ์ (n.) argument See also: statement, declaration, announcement, bulletin
อาร์กิวเมนต์ (n.) argument
ร้า (n.) argumentative woman Syn. แม่ร้า
แม่ร้า (n.) argumentative woman
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just giving him a bath. Just a little argument at school, but he's fine.พวกเราอาบน้ำให้น้อง เขามีเรื่องมานิดหน่อยฮะ
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น...
The sick-grandma argument didn't fly?มุขยายป่วยใช้ไม่ได้ผล
"is not an argument against it's existence, rather,a condition of it."กลับไปยังสถานที่ฆาตกรรม ผมอยากจะเห็นสิ่งที่เค้าเห็น ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับครอบครัว
We did have an argument this morning.เมื่อเช้านี้เราทะเลาะกัน
Listen. "There is no argument that his uncanny displays...ฟังนี่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการแสดงอันลึกลับของเขา..
Every time she comes through and surprises you, she wins you over and you lose that argument with yourself that she's not for you.พอเธอทำดีกับคุณ คุณก็หลงรักอีก คุณแพ้ใจตัวเอง ไม่ยอมรับว่าเธอไม่เหมาะกับคุณ
Yeah, no argument there.ใช่, ไม่มีข้อโต้แย้ง
No argument here. I had my head screwed with enough for one day.ฉันขี้เกียจเถียงด้วย วันนี้ ฉันถูกบงการมามากพอแล้ว
You need a more convincing argument than "you promised. "การแค่พูดว่า คุณสัญญา มีไข้
This argument is distracting every male and lesbian here.การเถียงกันของพวกคุณทำให้ผู้ชายและเลสเบี้ยนที่นี่ทุกคนรำคาญ

argument ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, 丫巴儿 / 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, 口角] altercation; wrangle; angry argument
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, 矫 / 矯] argumentative; contentious
论法[lùn fǎ, ㄌㄨㄣˋ ㄈㄚˇ, 论法 / 論法] argumentation
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, 义理 / 義理] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay)
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 下风 / 下風] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, 不容置辩 / 不容置辯] peremptory; not to be denied; not brooking argument
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
诡辩家[guǐ biàn jiā, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 诡辩家 / 詭辯家] sophist; one who relies on specious arguments
诡辩[guǐ biàn, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ, 诡辩 / 詭辯] specious arguments; sophistry
诡辩术[guǐ biàn shù, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, 诡辩术 / 詭辯術] specious arguments; sophistry
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion

argument ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーギュメント[, a-gyumento] (n) argument
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument
ゼロ番目[ゼロばんめ, zero banme] (n,adj-no) {comp} zero argument
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God)
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (n) {comp} (formal) parameter; dummy argument
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P)
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) {comp} argument (e.g. function, program, programme)
引数キーワード[ひきすうキーワード, hikisuu ki-wa-do] (n) {comp} argument keyword
引数リスト[ひきすうリスト, hikisuu risuto] (n) {comp} argument list
引数結合[ひきすうけつごう, hikisuuketsugou] (n) {comp} argument association
意見書[いけんしょ, ikensho] (n) opinion in writing; written opinion; argument
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
暴論[ぼうろん, bouron] (n) irrational (line of) argument
曲論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
極論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) extreme logic; extreme argument; unreserved argument
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
痛論[つうろん, tsuuron] (n,vs) vehement argument
真贋論争[しんがんろんそう, shinganronsou] (n) argument as to (about) the authenticity (of...)
石に漱ぎ流れに枕す[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
至論[しろん, shiron] (n) persuasive argument
説き起こす[ときおこす, tokiokosu] (v5s) to begin one's argument or story or lecture
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned
謬説[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument
鋭鋒[えいほう, eihou] (n) brunt of attack or argument
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
実引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument
引き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program)
引数[ひきすう, hikisuu] argument
引数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword
引数リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list
引数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association
引数領域[いんすうりょういき, insuuryouiki] argument range
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter

argument ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์กิวเมนต์[n.] (ākiumēn) EN: argument FR: argument [m]
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
เอาชนะคะคาน[v. exp.] (aochana kha) EN: win an argument (with s.o.) FR:
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
การอ้างเหตุผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: argument FR:
การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: valid argument FR:
การถกเถียงกัน[n. exp.] (kān thokthī) EN: controversy ; argument FR:
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
การแย้ง[n.] (kān yaēng) EN: objection ; argument FR:
คำแถลงการณ์[n.] (khamthalaēn) EN: declaration ; argument FR:
คำแถลงปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: closing argument before a court of law ; closing statement FR:
คำแถลงเปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: opening argument before a court of law FR:
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
ปากเสียง[v.] (pāksīeng) EN: quarrel ; dispute ; squabble ; argument FR:
เป็นปากเสียง[v. exp.] (penpāksīeng) EN: have an argument ; squabble ; quarrel FR:
เถียงไม่ขึ้น[v. exp.] (thīeng mai ) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince ; argue without success ; be unpersuasive FR:
ถ้อยแถลง[n.] (thøithalaēn) EN: statement ; argument ; summation ; declaration FR:
ทุ่มเถียง[v.] (thumthīeng) EN: have an argument ; have a row ; have a quarrel ; have an altercation FR: débattre ; contester ; polémiquer ; avoir une altercation
เอาข้างเข้าถู[adj.] (aokhāngkhao) EN: unreasonably argumentative FR:
ชอบเถียง[adj.] (chøp thīeng) EN: argumentative FR:
เจ้าถ้อยหมอความ[n.] (jaothøimøkh) EN: argumentative person FR:
ปากเปราะเราะราย[adj.] (pākprǿrǿrāi) EN: argumentative ; quarrelsome FR:
เถียงคำไม่ตกฟาก[adj.] (thīeng kham) EN: argumentative ; disputatious FR:
โต้คารม[v.] (tōkhārom) EN: argue ; debate FR: argumenter ; discuter
ต่อล้อต่อเถียง[v.] (tøløtøthīen) EN: argue ; be argumentative ; talk back FR:
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)

argument ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument
Scheinargument {n}spurious argument
Argument {n} | Argumente
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation
Argumentationshilfe {f}argumentation aid
Argumentbyte {n}argument byte
Argumententabelle {f}argument table
Argumententeil {n}argument section
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Leerstelle {f}argument place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argument
Back to top