ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cogitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cogitation*, -cogitation-

cogitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitation (n.) การพิจารณา See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย Syn. consideration, deliberation, meditation, reflection
English-Thai: HOPE Dictionary
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
English-Thai: Nontri Dictionary
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quiet, you savages! Stop your rattling. You're affecting my cogitation.เงียบนะหุบปากไปเลย ใช้สมองอยู่
There will be no cogitation.จะไม่มีการพิจารณาใหม่

cogitation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkfähigkeit {f}cogitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cogitation
Back to top