ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cripple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cripple*, -cripple-

cripple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cripple (n.) คนหรือสัตว์ที่พิการ
cripple (vt.) ทำลาย See also: ทำให้ใช้การไม่ได้ Syn. disable
cripple (vt.) ทำให้พิการ Syn. lame
crippled (adj.) ซึ่งพิการ See also: ซึ่งไม่สมประกอบ Syn. disabled Ops. able-bodied
crippled (adj.) (ขา) พิการ See also: (เดิน) กะโผลกโซเซ, เป๋ Syn. disabled
crippled (adj.) ซึ่งเป็นอัมพาต See also: เกี่ยวกับอัมพาต Syn. powerless, immobile
English-Thai: HOPE Dictionary
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก (v.) cripple See also: disable, twist, distort Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง Ops. ตรง
เย้ (v.) cripple See also: disable, twist, distort Syn. เป๋, เฉ, โย้, เฉียง Ops. ตรง
โย้ (v.) cripple See also: disable, twist, distort Syn. เป๋, เฉ, เย้, เฉียง Ops. ตรง
ขจอก (adj.) crippled See also: limping, lame Syn. ง่อย, ขาเขยก
ขาเขยก (adj.) crippled See also: limping, lame Syn. ง่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้!
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง
Sure. Look at that cripple there.ใช่ ลองดูไอ้ง่อยนั้นสิ
Just remember, a single kick of theirs... is powerful enough to cripple you.จำไว้นะ แค่เตะเดียวของพวกนั้น ก็มีพลังมากพอที่จะทำให้นายพิการได้
What can an old cripple do for you, Robert?มีอะไรให้ตาแก่พิการรับใช้หรือโรเบิร์ต?
We're not sure what it's going to do, but it may cripple the system.ไม่รู้หน้าที่มัน แต่เป็นภัยต่อระบบได้ครับ
Three weeks would cripple us.สามอาทิตย์ก็ทำให้เราเป็นง่อยแล้ว
We want to cripple them. We want to hurt them.เราต้องการให้พวกมันพิการ เราต้องการให้มันเจ็บ
The creation of more warriors will not end this war the final cost alone will bankrupt and cripple the Republic.การสร้างนักรบเพิ่มขึ้น จะไม่เป็นการหยุดสงคราม ค่าใช้จ่ายสุดท้ายแล้วจะทำให้ สาธารณรัฐฯ ล้มละลายและง่อยเปลี้ย
So I told my proble officer that I knew a cripple that needed some help.ก็เลยบอกผู้คุมไปว่าฉันรู้จัก คนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาก็เลยยอม
Now, we take out that command ship, we cripple the drones.ตอนนี้ เราก็แค่จัดการยานควบคุมนั่น เราก็ทำลายหุ่นยนต์พวกนั้นได้
I can give you details-- details that will cripple her operation.ผมให้รายละเอียดคุณได้ รายละเอียดที่สามารถตัดหนทางของเธอ

cripple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
身体障害[shēn tǐ zhàng hài, ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄓㄤˋ ㄏㄞˋ, 身体障害 / 身體障害] cripple
[bǒ, ㄅㄛˇ, 跛] lame; crippled
跛子[bǒ zi, ㄅㄛˇ ㄗ˙, 跛子] lame person; cripple

cripple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel
跛;蹇;足萎え[びっこ(跛);ちんば(跛);あしなえ, bikko ( ha ); chinba ( ha ); ashinae] (n) (1) (uk) (sens) (See びっこを引く) lameness; cripple; (2) (跛 only) mismatched pair (of shoes, etc.)

cripple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn t) EN: cripple FR:
เย้[v.] (yē) EN: be awry ; lean to one side ; cripple FR:
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
ขจอก[adj.] (khajøk) EN: incapacitated ; crippled FR:
โขยก[adj.] (khayōk) EN: crippled ; hobbled ; lame FR:
คอก[v.] (khøk) EN: deformed ; crippled FR:
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ง่อยเปลี้ยเสียขา[adj.] (ngøiplīasīa) EN: lame ; crippled ; disabled FR:
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
พิกลพิการ[adj.] (phikon phik) EN: deformed ; crippled ; having a physical defect FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cripple
Back to top