ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

powerless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *powerless*, -powerless-

powerless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
powerless (adj.) ที่ไม่มีกำลัง
powerless (adj.) อ่อนแอ
powerless (adj.) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
powerlessly (adv.) อย่างหมดหนทาง See also: อย่างช่วยไม่ได้ Syn. impotently, vulnerably Ops. invulnerably, powerfully
powerlessness (n.) ความอ่อนแอ See also: การอ่อนกำลัง Syn. weaklessness Ops. power
English-Thai: HOPE Dictionary
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent
English-Thai: Nontri Dictionary
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดฤทธิ์ (v.) become powerless Syn. สิ้นฤทธิ์ Ops. แผลงฤทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้
So governments have become powerless compared to what they were before.เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน
So that JingWu school becomes powerless in Shanghaiถ้าเป็นยังงั้น สำนักจิ้งหวู่ก็จะ ไร้ความหมายในเซี่ยงไฮ้
You see? Powerless to resist.เห็นมั้ย ไร้แรงต้านทาน
It's a powerless feeling.มันทำให้หมดกำลังที่จะต่อสู้
That's right, I'm powerless just like you.ถูกแล้ว ฉันไม่มีพลังเหมือนนาย
But she was ultimately powerless to stop it.เข้ามา กล้บเข้าไปในรถ
To protect those who would otherwise be powerless to protect themselvesปกป้องผู้ที่เราควรปกป้อง หรือไม่ก็ผู้ที่ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองได้
I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling.เรารู้ดีว่า มันน่ากลัวขนาดไหน รู้ดีว่าความอ่อนแอ ที่คุณรู้สึกมันเป็นยังไง
"I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling."ผมรู้ว่ามันน่ากลัวยังไง และคุณรู้สึกอ่อนแอขนาดไหน
I don't want to take it out on you,terri. I just don't want to feel as powerless in my own home as I do at school.ผมไม่ได้ทำแบบนั้น เทอรี่ ผมแค่ไม่อยากรู้สึกไร้อำนาจ เหมือนที่โรงเรียน
All I can see is how utterly powerless you are knowing that you're about to be buried alive.เท่าที่ฉันเห็น แกสูญเสีย อำนาจไปหมดแล้ว และรู้ว่าแกกำลังจะถูกฝังทั้งเป็น

powerless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自身难保[zì shēn nán bǎo, ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, 自身难保 / 自身難保] powerless to defend oneself (成语 saw); helpless
无能为力[wú néng wéi lì, ˊ ㄋㄥˊ ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ, 无能为力 / 無能為力] impotent (成语 saw); powerless; helpless
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, 无能 / 無能] inability; incapable; powerless
无力[wú lì, ˊ ㄌㄧˋ, 无力 / 無力] powerless; lacking strength

powerless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棒球[ぼうだま, boudama] (n) powerless straight ball (baseball)
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P)
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence

powerless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีอำนาจ[adj.] (mai mī amnā) EN: powerless FR: impuissant
ไม่มีน้ำยา[adj.] (mai mī nāmy) EN: impotent ; powerless ; ineffectual FR:
ไม่สามารถ[adj.] (mai sāmāt) EN: unable ; not capable ; incapable ; powerless FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.) ; pas fichu de (fam.) ; pas foutu de (fam.) ; infoutu de (fam.)
หมดหนทาง[adj.] (mot honthān) EN: stymied ; powerless ; thwarted ; at a dead end FR:
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:
สุดวิสัย[v. exp.] (sutwisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help FR:

powerless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
machtlos {adj} | machtloser | am machtlosestenpowerless | more powerless | most powerless
Machtlosigkeit {f}powerlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า powerless
Back to top