ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cripple-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cripple, *cripple*,

-cripple- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้!
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง
Sure. Look at that cripple there.ใช่ ลองดูไอ้ง่อยนั้นสิ
Just remember, a single kick of theirs... is powerful enough to cripple you.จำไว้นะ แค่เตะเดียวของพวกนั้น ก็มีพลังมากพอที่จะทำให้นายพิการได้
What can an old cripple do for you, Robert?มีอะไรให้ตาแก่พิการรับใช้หรือโรเบิร์ต?
We're not sure what it's going to do, but it may cripple the system.ไม่รู้หน้าที่มัน แต่เป็นภัยต่อระบบได้ครับ
Three weeks would cripple us.สามอาทิตย์ก็ทำให้เราเป็นง่อยแล้ว
We want to cripple them. We want to hurt them.เราต้องการให้พวกมันพิการ เราต้องการให้มันเจ็บ
The creation of more warriors will not end this war the final cost alone will bankrupt and cripple the Republic.การสร้างนักรบเพิ่มขึ้น จะไม่เป็นการหยุดสงคราม ค่าใช้จ่ายสุดท้ายแล้วจะทำให้ สาธารณรัฐฯ ล้มละลายและง่อยเปลี้ย
So I told my proble officer that I knew a cripple that needed some help.ก็เลยบอกผู้คุมไปว่าฉันรู้จัก คนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาก็เลยยอม
Now, we take out that command ship, we cripple the drones.ตอนนี้ เราก็แค่จัดการยานควบคุมนั่น เราก็ทำลายหุ่นยนต์พวกนั้นได้
I can give you details-- details that will cripple her operation.ผมให้รายละเอียดคุณได้ รายละเอียดที่สามารถตัดหนทางของเธอ

-cripple- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple

-cripple- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn t) EN: cripple FR:
เย้[v.] (yē) EN: be awry ; lean to one side ; cripple FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cripple-
Back to top