ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limping*, -limping-

limping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limping (adj.) ที่คลานไป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่องแย่ง (adv.) limpingly See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, hobblingly, lamely Syn. กระย่องกระแย่ง
โผลกเผลก (adv.) limpingly See also: lamely Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก Ops. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bapu, she is limping again.บาปู มันเดินเป๋อีกแล้ว
Oh, he'd always come limping back.โอ้ เขากลับมาแบบเหนื่อยอ่อนเสมอ
♪ has left me limpingโ™ช has left me limping โ™ช
You may see me as a limping freak of nature.แม้ว่าคุณจะเรียกฉันว่าตัวประหลาด
Mr. Mancini is going to be limping for the rest of his life, and I'm not talking emotionally.คุณแมนซินี่กำลังจะเป็นง่อย ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา \และฉันก็ไม่อยากจะใช้อารมณ์กับเรื่องแบบนี้
So, he was probably walking or limping on this injury for several few days.ดังนั้น เขามีความเป็นไปได้ ที่จะเดิน หรือเดินเขยก จากการบาดเจ็บนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อน
I sat on a toilet so long, my feet fell asleep, then I noticed limping was getting MeowMeowBeenz, so I just kind of started committing.ฉันนั่งชักโครกนานไป เท้าเลยชา จากนั้นพอรู้ว่าเดินขาเป๋ แล้วได้เหมียวๆบีนซ์ ฉันก็เลยทำต่อไป
Well, considering you're one tremble away from limping out of here I'd say I'm close enough.เหรอ กลัวสั่นสู้แล้วนายจะไม่รอด จ่อยังงี้ไม่พลาด
That's all right. I found the rabbit limpingไม่เป็นไร ผมว่ากระต่ายอ่อนแรง
But he got bit, that's why he's limping.แต่เขากลับถูกหมากัด เขาถึงเดินกระเผลก
Mom, why are you limping?แม่ครับ ขาไปโดนอะไรมาเหรอครับ
Well, he did have blood on his wallet, and you said you saw him limping.อื้อ ถ้าเขาไม่ได้มีเลือดอยู่บนกระเป๋าของเขานะ และเธอบอกว่าเธอเห็นเขาเดินโขยกเขยก

limping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out

limping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เขยก[adj.] (khayēk) EN: limping ; hobbling FR:
กระเฉก[adj.] (krachēk) EN: limping FR:
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
ง่องแง่ง[adv.] (ngǿng-ngaen) EN: lamely ; limpingly ; slowly ; with a stagger FR:
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limping
Back to top