ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commander in chief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commander in chief*, -commander in chief-

commander in chief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commander in chief (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
English-Thai: HOPE Dictionary
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผบ. (n.) commander in chief Syn. ผู้บัญชาการ
ผู้การ (n.) commander in chief See also: commanding officer Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ
ผู้บัญชาการ (n.) commander in chief See also: commanding officer, commander, superior Syn. ผู้บังคับบัญชา Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, as it stands now, your brother is, uh, commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...{\cHFFFFFF}And, as it stands now, your brother is, uh, {\cHFFFFFF}commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...
The sensitive high school quarterback who became commander in chief of his own army.กองหลังสมัยมัธยมผู้อ่อนไหว ที่กลายมาเป็น ผบ. กองทัพตัวเอง
You were a true commander in chief for five minutes.คุณเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่แท้จริงเป็นเวลาห้านาที
As commander in chief.- ในการออกคำสั่งต่อเสนาธิการ
We were sworn to secrecy by our Commander in Chief.เราสัญญาว่าจะเก็บมันเป็นความลับ
And if you can't condone the actions of your Commander in Chief, you can get the hell out!ถ้าคุณไม่ยอมใน การปฏิบัติการหน้าที่ผบ.สูงสุด ก็ไสหัวไปซะ!
Our commander in chief, so-called.ก็คนที่เป็นหัวหน้าของเรานั่นแหละ
The former vice president, Alvin Hammond, is clearly calling the shots as the new commander in chief.อดีตรองประธานาธิบดีอัลวินแฮมมอนด์ เห็นได้ชัดว่าโทรภาพเป็นผู้บัญชาการในหัวหน้า

commander in chief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief

commander in chief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บัญชาการทหาร[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander in chief [m] FR:
ผู้บัญชาการทหารบก[n. exp.] (phū banchāk) EN: Commander-in-Chief ; Royal Thai Army Commander in Chief ; RTA FR:
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander FR:
ธรรมเสนาบดี[n.] (thammasēnāb) EN: generalissimo of the Dhamma ; Commander in Chief of the Law ; [epithet of the Venerable Sariputta] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commander in chief
Back to top