ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hale*, -hale-

hale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hale (adj.) กระชุ่มกระชวย See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า Syn. healthy, robust Ops. ill, sickly
hale (vt.) ฉุด See also: ลาก, กระชาก Syn. drag, pull
hale and hearty (adj.) กระชุ่มกระชวย See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า Syn. lusty, robust Ops. ill, sickly
hale and hearty (idm.) มีสุขภาพดี
English-Thai: HOPE Dictionary
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
English-Thai: Nontri Dictionary
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชุ่มกระชวย (v.) be hale and hearty See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า Ops. เหี่ยวเฉา
ดมดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม
ดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม
ดอมดม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดมดอม
นัด (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม, นัดยา
นัดยา (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม
ปลาวาฬ (n.) whale
วาฬ (n.) whale Syn. ปลาวาฬ
หายใจออก (v.) exhale Ops. หายใจเข้า
หายใจเข้า (v.) inhale Ops. หายใจออก
หินดินดาน (n.) shale
หินติดไฟ (n.) oil shale
หินน้ำมัน (n.) oil shale Syn. หินติดไฟ
อัดบุหรี่ (v.) inhale (when smoking) See also: have a whiff
เต่าบ้า (n.) Mylabris phalerata Syn. แมงไฟเดือนห้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nathan Hale said, "I only have one life."เนธาน เฮล... ...พูดว่า "ฉันมีแค่ชีวิตเดียว..."
I saw Kellerman last night, when he shot and killed another agent, Daniel Hale, right after Hale told me that Terrence Steadman was alive and well.ฉันเห็นเคลเลอร์แมนเมื่อคืน ตอนเขาฆ่าจนท.อีกคนชื่อแดเนียล เฮล หลังจากที่เฮลบอกฉันว่าแทแรนซ์ สเตดแมนยังอยู่ดีมีสุข
And keep Hale off my goddamn back.แล้วเอาเฮลออกไปให้พ้นทางของฉัน
Total jerkoff. Hale must know we're looking for the guy.ชักว่าวกันให้เต็มที่ เฮลต้องรู้ว่า เราตามหาตัวหมอนั่นอยู่
Jesus. Does Hale know?ให้ตายสิ เฮลรู้หรือยัง
But if Hale thought it would hurt us, he could get his new fed buddies to float the cost.แต่ถ้าเฮลคิดว่า มันจะเอามาเล่นงานเราได้ เขาคงให้คู่หูเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคนใหม่ ลงมือดำเนินการค่าใช้จ่ายได้
Or maybe you tell Hale and the feds all those secrets you've been hearing at Teller-Morrow.หรือนายอาจจะต้องบอกเฮลและเจ้าหน้ารัฐบาลกลาง ความลับทั้งหมดที่นายรู้ ที่อู่เทลลเอร์ มอโรว์
Have Eddie with you, hale and hearty.พาเอ็ดดี้มากับแก ในสภาพปกติดี
Until we know who Dubaku's source is there, you've got to hale this outside the bureau.จนกว่าเราจะรู้ว่าสายของดูบากูคือใคร เราต้องเก็บเรื่องนี้ อย่าให้หน่วยงานเรารู้
I kill geoff Hale first.ผมฆ่า เจฟฟ์ เฮล ก่อน
Cate Hale has epilepsy, and whoever abducted her didn't know to take the medicine.เคต เฮล เป็นโรคลมบ้าหมู และคนที่จับตัวเธอไป ไม่ได้เอายาไปด้วย
We need you to run through crimes similar to the Hale murders in the last 2 years.เราต้องการให้เธอหาคดีที่เหมือนกับคดีเฮล ในช่วงสองปีมานี้

hale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕鲸船[bǔ jīng chuán, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, 捕鲸船 / 捕鯨船] whaler; whale catcher
[xū, ㄒㄩ, 嘘 / 噓] exhale; hiss
[hū, ㄏㄨ, 虖] exhale; scream of tiger; to call
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, 吸入器] inhaler
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 吸气器 / 吸氣器] inhaler
[nài, ㄋㄞˋ, 萘] naphthalene (moth balls)
萘丸[nài wán, ㄋㄞˋ ㄨㄢˊ, 萘丸] naphthalene balls (moth balls)
独角鲸[dú jiǎo jīng, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ, 独角鲸 / 獨角鯨] narwhal (whale)
酚酞[fēn tài, ㄈㄣ ㄊㄞˋ, 酚酞] phenolphthalein
页岩[yè yán, ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 页岩 / 頁岩] shale
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, 韦利 / 韋利] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist
[jīng, ㄐㄧㄥ, 鲸 / 鯨] whale
鲸鱼[jīng yú, ㄐㄧㄥ ㄩˊ, 鲸鱼 / 鯨魚] whale

hale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
矍鑠[かくしゃく, kakushaku] (adj-t,adv-to) vigorous (in old age); hale and hearty
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese
オイルシェール[, oirushie-ru] (n) oil shale
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber
シェール[, shie-ru] (n) (See 頁岩) shale
シェールオイル[, shie-ruoiru] (n) shale oil
シェールガス[, shie-rugasu] (n) shale gas
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala
ジンベエザメ属[ジンベエザメぞく, jinbeezame zoku] (n) Rhincodon (genus of one species of whale shark, Rhincodon typus, in the family Rhincodontidae)
ジンベエザメ科[ジンベエザメか, jinbeezame ka] (n) Rhincodontidae (family of whale sharks containing only one species of one genus, Rhincodon typus)
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale)
フェノールフタレイン[, feno-rufutarein] (n) phenolphthalein
ベルーガ[, beru-ga] (n) (See 白海豚) beluga whale (Delphinapterus Leucas)
ホエール[, hoe-ru] (n) whale
ホエールウオッチング[, hoe-ruuocchingu] (n) whale watching
ミンク鯨[ミンクくじら;ミンククジラ, minku kujira ; minkukujira] (n) (uk) minke whale; piked whale (Balaenoptera acutorostrata)
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
南槌鯨[みなみつちくじら;ミナミツチクジラ, minamitsuchikujira ; minamitsuchikujira] (n) (uk) Arnoux's beaked whale (Berardius arnuxii)
吐く息[はくいき, hakuiki] (n) exhaled air; one's breath
含油頁岩[がんゆけつがん, ganyuketsugan] (n) (See オイルシェール) oil shale
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)
噴気孔[ふんきこう, funkikou] (n) (1) fumarole; (2) blowhole (of a whale, etc.)
大西洋背美鯨[たいせいようせみくじら;タイセイヨウセミクジラ, taiseiyousemikujira ; taiseiyousemikujira] (n) (uk) North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis)
子鯨;子クジラ;仔鯨;仔クジラ[こくじら(子鯨;仔鯨);こクジラ(子クジラ;仔クジラ), kokujira ( ko kujira ; shi kujira ); ko kujira ( ko kujira ; shi kujira )] (n) whale calf
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae)
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale
扇歯鯨[おうぎはくじら;おおぎはくじら(ik);オウギハクジラ;オオギハクジラ(ik), ougihakujira ; oogihakujira (ik); ougihakujira ; oogihakujira (ik)] (n) (uk) Stejneger's beaked whale (Mesoplodon stejnegeri)
抹香鯨[まっこうくじら;マッコウクジラ, makkoukujira ; makkoukujira] (n) (uk) sperm whale
捕鯨[ほげい, hogei] (n) whaling; whale fishing; (P)
槌鯨[つちくじら;ツチクジラ, tsuchikujira ; tsuchikujira] (n) (uk) Baird's beaked whale (Berardius bairdii)
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens)
泥板岩[でいばんがん, deibangan] (n) shale
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.)
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation
玉鴫[たましぎ;タマシギ, tamashigi ; tamashigi] (n) (uk) painted snipe (Rostratula benghalensis)
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon"

hale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
กระชุ่มกระชวย[adj.] (krachumkrac) EN: hale and hearty ; full of vitality ; lively FR:
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood FR: fruits de mer [mpl]
อาหารทะเลแห้ง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: dried seafood FR:
อาหารทะเลปิ้งย่าง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: grilled seafood FR:
อาหารทะเลสด ; อาหารทะเลสด ๆ = อาหารทะเลสดๆ[n. exp.] (āhān thalē ) EN: fresh seafood FR:
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอราพต[n.] (airāphot) EN: three-headed elephant FR: éléphant tricéphale [m]
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อากาศร้อนจัด[n. exp.] (ākāt røn ja) EN: very hot FR: chaleur torride [f] ; chaleur caniculaire [f]
อากาศร้อนอบอ้าว[n. exp.] (ākāt røn op) EN: FR: chaleur moite [f]
อากาศทะเล[n. exp.] (akāt thalē) EN: sea air FR: air marin [m]
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
บ้านไม้[n. exp.] (bān māi) EN: chalet FR: maison en bois [f] ; chalet [m]
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
ชายทะเล[n.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ฉลามวาฬ[n. exp.] (chalām wān) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ชเล[n.] (chalē) EN: sea FR: mer [f]
ชเลจร[n.] (chalējøn) EN: FR: créature aquatique [f]
ชะเลง[n.] (chalēng) EN: [a kind of trap for fish] FR: [sorte de nasse à poissons]
เชลง[v.] (chalēng) EN: compose FR:
เฉลว[n.] (chalēo) EN: hex sign FR:
ช้าเลือด[n.] (chāleūat) EN: Caesalpinia mimosoides FR: Caesalpinia mimosoides
เฉลียว อยู่วิทยา[n. prop.] (Chalīo Yūwi) EN: Chaleo Yoovidhya ; Chaliao Yuwitthaya FR: Chaleo Yoovidhya ; Chaliao Yuwitthaya
เฉลิม[n. prop.] (Chaloēm ) EN: Chalerm FR: Chalerm
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์[n. prop.] (Chaloēmchai) EN: Chalermchai Kositpipat FR: Chalermchai Kositpipat
เฉลิมชัย สิทธิสาท[n. prop.] (Chaloēmchai) EN: Chalermchai Sittisart FR: Chalermchai Sittisart
เฉลิมศักดิ์[n. prop.] (Chaloēmsak ) EN: Chalermsak FR: Chalermsak
เฉลิม อยู่บำรุง[n. prop.] (Chaloēm Yūb) EN: Chalerm Yubamrung FR: Chalerm Yubamrung
ชะวากทะเล[n.] (chawākthalē) EN: estuary ; large and deep beach FR:
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāi klin me) EN: FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวทะเลพระราชา[n. exp.] (dāothalē ph) EN: Astropecten articulatus FR: Astropecten articulatus
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ดอกไม้ทะเล[n. exp.] (døkmāithalē) EN: sea anemone FR: anémone de mer [f]
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
ด้วงน้ำมัน[n.] (dūang-nāmma) EN: oil beetle ; blister beetle ; Mylabris phalerata FR: Mylabris phalerata
ด้วงถั่ว[n.] (dūangthūa) EN: Mylabris phalerata FR: Mylabris phalerata

hale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Becken {n}; Schale
Schnabelwale {pl} [zool.]beaked whales
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Blauwal {m}blue whale
Käserinde {f}; Käseschale
Muschelschale {f} | Muschelschalen
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris)
Sepiaschale {f} | Sepiaschalen
katastrophal; verheerend {adj} | katastrophaler | am katastrophalstendisastrous | more disastrous | most disastrous
Schüssel {f}; Schale
Eierschale {f} | Eierschalen
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving)
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Grindwale {pl} [zool.]pilot whales
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)
Hülse {f}; Schale
Indopazifischer Schnabelwal {m} [zool.]Longman's beaked whale; Pacific beaked whale; Indo-Pacific beaked whale (Mesoplodon pacificus)
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Laborschale {f}; Petrischale
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Muschel {f}; Schale
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda)
Naphthalin {n}naphthalene
Nussschale {f} | Nussschalen
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus)
Furchenwale {pl} [zool.]rorquals; rorqual whales
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Schieferöl {n}shale oil
Schalentier {n} | Schalentiere
Seifenbehälter {m}; Seifenschale
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Südlicher Entenwal {m} [zool.]southern bottlenose whale; Antarctic bottlenosed whale; flat whale (Hyperoodon planifrons)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Zwergwal {m} (südliche Unterart) [zool.]minke whale (southern subspecies) (Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera acutorostrata bonaerensis)
Pottwale {pl} [zool.]sperm whales
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Springen {n} (eines Wals) [zool.]breaching (of a whale)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hale
Back to top