ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

initiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *initiate*, -initiate-

initiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initiate (n.) ผู้เริ่มต้น See also: ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก Syn. novice, beginner, learner Ops. expert
initiate (vt.) ริเริ่ม See also: เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ Syn. commence, begin, introduce Ops. end, terminate, finish
initiate into (phrv.) แนะนำให้เข้าร่วม
English-Thai: HOPE Dictionary
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,
English-Thai: Nontri Dictionary
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiateริเริ่ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อกำเนิด (v.) initiate See also: originate Syn. เกิด, ก่อเกิด
ก่อเกิด (v.) initiate See also: originate, launch, lead off, set to Syn. เกิด, ก่อกำเนิด Ops. ล้มเลิก
ริ (v.) initiate plans See also: start, originate plans Syn. ริอ่าน
ริอ่าน (v.) initiate plans See also: start, originate plans Syn. ริ, ริอ่าน
กินบวช (v.) be in initiated into monkhood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น
Mechanical, initiate IPV closure sequence.วิศวกรรมเริ่มต้นลำดับปิด ไอพีวี
Now. should we initiate a recall?. "และรู้สึกว่า ไม่สามารถ--
In one hour it will initiate a massive nuclear attack on its enemy. What enemy?อีก 1 ชั่วโมง มันจะเริ่มต้นสั่งการ ให้ยิงนิวเคีลยร์ใส่ศัตรู
This is Cain. Priority overload. Initiate launch proceedings.นี่เคน เตรียมตัวยิ่งจรวดได้
Time to initiate Operation Gradu-fuck-uation.เวลาเริ่มละเว้ย ได้เวลาเปิดงานจบการศึกษาหัวควยแล้ว
Its hard drive can still initiate the pulse, but i need access to your military satellites to broadcast it.ฮาร์ดไดรฟ์ของมันยังคงส่งสัญญารอยู่ แต่ฉันจำเป็นที่จะต้องใช้ดาวเทียมของกองทัพของคุณ ในการกระจายสัญญาณ
Anyone of you could initiate a full Buy More evacuation by uttering one word. -Pineapple.เราสามารถสั่งอพยพคนได้เพียงคำเดียว
Did your mother initiate the divorce?แม่ของคุณเป็นคนเริ่ม ในการหย่าร้างหรือเปล่า
How are you going to initiate the Kassimer effect?นายจะเริ่มผลกระทบแคสไซเมอร์ยังไง ?

initiate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
[chàng, ㄔㄤˋ, 倡] initiate; instigate; introduce; lead; initiate
引发[yǐn fā, ˇ ㄈㄚ, 引发 / 引發] lead to; trigger; initiate

initiate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice

initiate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่ม[v.] (roēm) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; lead FR: commencer ; commencer à ; débuter ; se mettre à ; amorcer ; initier
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
ส่งผลให้เกิด[v. exp.] (songphon ha) EN: cause ; initiate ; be the cause of FR: causer
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkānan) EN: Royal Initiated Project ; Royal Initiative Project FR:
กินบวช[v.] (kinbūat) EN: be initiated into monkhood FR:
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ[org.] (Sūn Phattha) EN: Royal-initiated Fruits Development Centre ; Fruit Development Center FR:
ทำพีธีบวงสรวง[n. exp.] (tham phīthī) EN: ceremony that initiates a new spirit house FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]
ต้นคิด[n.] (tonkhit) EN: originator ; inventor ; author FR: initiateur [m]
ต้นตำรับ[n.] (tontamrap) EN: originator ; initiator FR: initiateur [m] ; initiatrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า initiate
Back to top