ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wound*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wound, -wound-

*wound* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
axe wound (sl.) ช่องคลอด
bearded axe wound (sl.) ช่องคลอด
unwound (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
unwound (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
wound (n.) บาดแผล See also: แผล Syn. cut, injury, lesion
wound (vi.) บาดเจ็บ See also: เป็นแผล
wound (vt.) ทำให้เป็นบาดแผล See also: ทำให้บาดเจ็บ
wound (vi.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind See also: คดเคี้ยว, วกวน
wounded (adj.) ซึ่งบาดเจ็บ See also: ซึ่งเป็นแผล
wounding (adj.) ซึ่งบาดเจ็บ Syn. injured, hurt, lacerated, bitten
woundingly (adv.) โดยได้รับบาดเจ็บ See also: อย่างอันตราย Syn. harmful, biting
woundless (adj.) ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บ See also: ซึ่งไม่ได้รับอันตราย
woundwort (n.) พืชตระกูลมินต์ใช้สำหรับรักษาบาดแผล
woundwort (n.) พืชชนิดใดก็ตามที่เคยใช้รักษาบาดแผล
English-Thai: HOPE Dictionary
flesh woundn. แผลที่เนื้อ (ไม่ถึงกระดูก)
unwound(อันเวานดฺ') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unwind,คลายออก,คลี่ออก,ไม่ได้พัน,ไม่ได้ม้วน,ไม่มีสายลาน
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration,injury
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับบาดแผล,ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured
English-Thai: Nontri Dictionary
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contused woundบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woundingการทำให้บาดเจ็บ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious woundingการทำให้บาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wound healing การหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียกเนื้อ (v.) cause a wound to heal See also: get good muscular tissue grow at the wound site
ทายา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate Syn. ป้ายยา
บอบช้ำ (v.) wound See also: injure, hurt Syn. ระบม
บาดแผล (n.) wound See also: cut, injury Syn. รอยแผล
ป้ายยา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate
ผู้บาดเจ็บ (n.) wounded people See also: sufferer, victim Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย
รอยแผล (n.) wound See also: cut, injury
ระบม (v.) wound See also: injure, hurt
รักษาแผล (v.) heal a wound
ล้างแผล (v.) bathe the wound
สมานแผล (v.) heal a wound Syn. รักษาแผล
แผลฉกรรจ์ (n.) mortal wound
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น
You think he could have made the wound that killed his father?You think he could have made the wound that killed his father?
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
From the way the wounded are pouring into this place we better get the hell out of here before we get caught up in the war.ดูจากที่พวกคนป่วย แห่เข้ามาที่นี่... ...เราควรออกจากที่นี่ได้ ก่อนติดอยู่กลางสงคราม
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์
There have been too many unwounded prisoners taken.นักโทษกรี๊ดกร๊าดถ่ายใน สงครามครั้งนี้ อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
Not a wound on him.ไม่ได้เป็นแผลบนเขา แสดงให้ ฉันเห็นแผล
Show me a wound. You stink of surrender.คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้

*wound* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤号 / 傷號] casualties; wounded soldiers
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, 负伤 / 負傷] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, 轻伤 / 輕傷] lightly wounded; minor injuries
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 并激 / 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator)
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, 刮伤 / 刮傷] scratch (wound); scratch (damage to an object)
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, 违言 / 違言] unreasonable words; wounding complaints
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, 伤俘 / 傷俘] wounded and captured
伤口[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, 伤口 / 傷口] wound; cut
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, 伤员 / 傷員] wounded person
创伤[chuāng shāng, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ, 创伤 / 創傷] wound; injury; trauma
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded
[shāng, ㄕㄤ, 伤 / 傷] injure; injury; wound
创痛[chuāng tòng, ㄔㄨㄤ ㄊㄨㄥˋ, 创痛 / 創痛] pain from a wound
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, 伤感 / 傷感] sick at heart; psychologically wounded
刺伤[cì shāng, ㄘˋ ㄕㄤ, 刺伤 / 刺傷] stab; puncture (wound)

*wound* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
傷を縫う[きずをぬう, kizuwonuu] (exp,v5u) to stitch up a wound
傷口を縫う[きずぐちをぬう, kizuguchiwonuu] (exp,v5u) to suture a wound; to sew up a wound
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P)
傷病兵[しょうびょうへい, shoubyouhei] (n) sick and wounded soldiers
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
危める;殺める[あやめる, ayameru] (v1,vt) to wound; to murder
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident
向こう疵[むこうきず, mukoukizu] (n) frontal wound
噛傷;咬み傷[かみきず, kamikizu] (n) bite (wound)
地腫れ;地ばれ[じばれ, jibare] (n,vs) swelling (around a wound)
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P)
完膚[かんぷ, kanpu] (n) unwounded skin
射創[しゃそう, shasou] (n) (obsc) (See 銃創) bullet wound; gunshot wound
弾傷;丸傷(iK)[たまきず, tamakizu] (n) bullet wound; gunshot wound
手負い[ておい, teoi] (n) wounded
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] (n) casualties; killed and wounded; (P)
殺傷[さっしょう, sasshou] (n,vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
生傷[なまきず, namakizu] (n) fresh bruises or wounds
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person
重傷者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) severely wounded person
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded
銃傷[じゅうしょう, juushou] (n) gunshot wound
銃創[じゅうそう, juusou] (n) gunshot wound
開放創[かいほうそう, kaihousou] (n) open wound

*wound* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut FR: blessure [f]
บาดแผลเหวอะหวะ[n. exp.] (bātphlaē wo) EN: gaping wound FR:
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin FR:
หัวแตก[X] (hūa taēk) EN: be bleeding from the head ; have a head wound FR: saigner de la tête
การทำแผล[n.] (kān tham ph) EN: plaster (for bandaging wounds) FR: pansement [m]
คนเจ็บ[n. exp.] (khon jep) EN: patient ; wounded FR: malade [m, f] ; patient [m] ; patiente [f]
ล้างแผล[v. exp.] (lāng phlaē) EN: bathe a wound FR: nettoyer une blessure
หมดลาน[v. exp.] (mot lān) EN: wound down FR:
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
แผลฉกรรจ์[n. exp.] (phlaē chaka) EN: mortal wound FR: blessure mortelle [f]
แผลเก่า[n. exp.] (phlaē kao) EN: old wound ; trauma FR:
แผลเรื้อรัง[n. exp.] (phlaē reūar) EN: chronic sore ; chronic wound FR:
แผลเหวอะหวะ[n. exp.] (phlaē woewa) EN: gaping wound FR:
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
ปลาสเตอร์ = ปล๊าสเต้อร์[n.] (plāsatoē = ) EN: plaster (for bandaging wounds) FR: pansement [m]
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
สะกิดแผลเก่า[v. exp.] (sakit phlaē) EN: open an old wound FR: ouvrir une vieille blessure ; remuer le couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie
แต่งแผล[v. exp.] (taeng phlaē) EN: dress a wound FR:
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātj) EN: sting and wound FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
ทายา[v. exp.] (thāyā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound FR:
วัณ[n.] (wan) EN: wound ; abscess FR:
วณะ[n.] (wana) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
วณ-[pref.] (wana-) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
เย็บบาดแผล[v. exp.] (yep bātphla) EN: sew up a wound ; stitch up a wound FR: recoudre une plaie

*wound* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwunde {f}flesh wound
Todeswunde {f}mortal wound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wound*
Back to top