ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wound-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wound, *wound*,

-wound- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียกเนื้อ (v.) cause a wound to heal See also: get good muscular tissue grow at the wound site
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น
You think he could have made the wound that killed his father?You think he could have made the wound that killed his father?
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.
Not a wound on him.ไม่ได้เป็นแผลบนเขา แสดงให้ ฉันเห็นแผล
Not a decent wound on you.ไม่ได้เป็นแผลที่ดีกับคุณ
After that, I remember nothing until you wound me up. Thank you.แล้วกระผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย จนกระทั่งท่านได้มาช่วยปลุก ขอบคุณ
If you keep me wound up.ถ้าไขลานผมให้สุดก่อนนะ
I wound up his thought, but I forgot to do his action.ฉันไขลานให้เฉพาะการใช้ความคิด แต่ฉันลืม ไขที่การเครื่อนไหว
Tik-Tok, you're all wound up.ติ๊ก-ต๊อก ลานยังมีอยู่นี่
'Cause you'll get cloth in the wound and lose your leg, that's why.'สาเหตุที่คุณจะได้รับผ้าในแผล และสูญเสียขาของคุณที่

-wound- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
傷を縫う[きずをぬう, kizuwonuu] (exp,v5u) to stitch up a wound
傷口を縫う[きずぐちをぬう, kizuguchiwonuu] (exp,v5u) to suture a wound; to sew up a wound
向こう疵[むこうきず, mukoukizu] (n) frontal wound
射創[しゃそう, shasou] (n) (obsc) (See 銃創) bullet wound; gunshot wound
弾傷;丸傷(iK)[たまきず, tamakizu] (n) bullet wound; gunshot wound
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound
銃傷[じゅうしょう, juushou] (n) gunshot wound
銃創[じゅうそう, juusou] (n) gunshot wound
開放創[かいほうそう, kaihousou] (n) open wound

-wound- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut FR: blessure [f]
บาดแผลเหวอะหวะ[n. exp.] (bātphlaē wo) EN: gaping wound FR:
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin FR:
หัวแตก[X] (hūa taēk) EN: be bleeding from the head ; have a head wound FR: saigner de la tête
ล้างแผล[v. exp.] (lāng phlaē) EN: bathe a wound FR: nettoyer une blessure
หมดลาน[v. exp.] (mot lān) EN: wound down FR:
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
แผลฉกรรจ์[n. exp.] (phlaē chaka) EN: mortal wound FR: blessure mortelle [f]
แผลเก่า[n. exp.] (phlaē kao) EN: old wound ; trauma FR:
แผลเรื้อรัง[n. exp.] (phlaē reūar) EN: chronic sore ; chronic wound FR:
แผลเหวอะหวะ[n. exp.] (phlaē woewa) EN: gaping wound FR:
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
สะกิดแผลเก่า[v. exp.] (sakit phlaē) EN: open an old wound FR: ouvrir une vieille blessure ; remuer le couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie
แต่งแผล[v. exp.] (taeng phlaē) EN: dress a wound FR:
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātj) EN: sting and wound FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
ทายา[v. exp.] (thāyā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound FR:
วัณ[n.] (wan) EN: wound ; abscess FR:
วณะ[n.] (wana) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
วณ-[pref.] (wana-) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
เย็บบาดแผล[v. exp.] (yep bātphla) EN: sew up a wound ; stitch up a wound FR: recoudre une plaie

-wound- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwunde {f}flesh wound
Todeswunde {f}mortal wound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wound-
Back to top