ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sufferer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sufferer*, -sufferer-

sufferer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sufferer (n.) ผู้ที่ได้รับความทุกข์ See also: ผู้ประสบความทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fellow sufferer. Where did you play?ได้รับบาดเจ็บเพื่อน ที่คุณไม่ได้เล่นหรือไม่?
Good news for all you hay fever and asthma sufferers.เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้เรณูดอกไม้ และผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ
KDH is developing a revolutionary treatment for T. B. Sufferers.- ก็ระดับโลก - KDH กำลังพัฒนาการรักษาแผนใหม่ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค

sufferer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 患者] patient; sufferer
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress

sufferer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer

sufferer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]

sufferer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sufferer
Back to top