ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wagon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wagon, -wagon-

*wagon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bandwagon (n.) กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)
climb on the bandwagon (idm.) ลอกเลียน See also: เลียนแบบ Syn. jump on
field wagon (n.) รถพยาบาล Syn. ambulance
hospital wagon (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. mobile hospital
jump on the bandwagon (idm.) เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ Syn. climb on
meat wagon (sl.) รถพยาบาล
on the wagon (idm.) ไม่ดื่มเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
paddy wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, patrol wagon
patrol wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon
station wagon (n.) รถโดยสาร
wagon (n.) รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ Syn. carriage
wagon (n.) รถสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์หรือลากด้วยม้า See also: ใช้สำหรับขนของต่างๆ
wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ
wagon (n.) รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง
wagon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม
wagon train (n.) ขบวนคาราวานซึ่งใช้ในการเดินทางช่วงศตวรรษที่ 19 Syn. caravan
wagon-maker (n.) ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ Syn. wheelwright
wagoner (n.) ผู้ขับรถขนส่งสินค้า Syn. driver
wagonette (n.) รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่งสองข้าง Syn. waggonette
wagonload (n.) ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, waggonload, lorry load
English-Thai: HOPE Dictionary
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
battle wagonn. เรือรบ
chuck wagonn. เสบียงเคลื่อนที่
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wagonageค่าระวางรถบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wagonsเกวียน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก
That wagon, was it here?รถบรรทุกที่ถูกมันนี่?
They just keep wagon training.พวกเขาก็แค่ฝึกหัดกันแต่ในรถตู้
In 10 years, when you're sitting in your station wagon with curlers in your hair and groceries, are you gonna hear from him?อีก 10 ปี เมื่อคุณนั่งรถ สเตชั่นวาก้อน... ...คุณจะได้ข่าวจากเขาหรือ
Carlson, get the wagon hitched up. We'll take him into Soledad to get him fixed up.คาร์ลสัน ไปเตรียมเกียน เราจะพาเขาเข้าไปรักษาในเมืองโซลิแดด
Yes, I'm so glad I got on Jackson's bandwagon instead of Dole.ใช่ฉันดีใจที่ผมได้รับใน bandwagon แจ็คสันแทนโด
The soldiers said, "Put your dead in the wagons and we'll carry them for you. "พวกทหารพูดว่า "วางศพคนตายไว้ในเกวียน พวกเราจะขนไปให้เอง"
Then he lost that changing a wagon wheel. Axle snapped.ซึ่งต่อมาขาดอีกข้าง ตอนเปลี่ยนล้อเกวียน
If you do, why park the welcome wagon at the neighbor's?มากขนาดไปจิ้มหญิงข้างบ้านน่ะหรือ
He's back on the wagon, so let's clear out the minibar.He's back on the wagon, so let's clear out the minibar.
I thought of our house, and our neighbors' houses... all alike, and their green lawns... and their sprinklers and their station wagons parked outside the garage door.คิดถึงบ้านของเรา และละแวกบ้านของเรา... ที่ทุกหลังเหมือนกันหมด พวกเขามีสนามหญ้าสีเขียว... หัวฉีดรดน้ำ และมีรถแวนของพวกเขา จอดอยู่หน้าประตูโรงจอดรถ
This wasn't my plan. Wagon's busted.การทำลายรถม้า มันไม่ใช่แผนการที่ข้าวางไว้

*wagon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, 征驾 / 征駕] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle
车辙[chē zhé, ㄔㄜ ㄓㄜˊ, 车辙 / 車轍] rut (of a wagon); track
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 运货马车 / 運貨馬車] cargo wagon
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 罐车 / 罐車] tanker truck; tanker wagon

*wagon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーションワゴン[, sute-shonwagon] (n) station wagon
トールワゴン;トール・ワゴン[, to-ruwagon ; to-ru . wagon] (n) tall wagon (wasei
バンドワゴン[, bandowagon] (n) bandwagon
バンドワゴン効果[バンドワゴンこうか, bandowagon kouka] (n) bandwagon effect
ワゴン[, wagon] (n) wagon; (P)
ワゴンサービス[, wagonsa-bisu] (n) food wagon service; table-side service
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
ワゴン車[ワゴンしゃ, wagon sha] (n) (See ステーションワゴン) station wagon
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
大八車[だいはちぐるま, daihachiguruma] (n) large two-wheeled wagon
幌馬車[ほろばしゃ, horobasha] (n) covered wagon; prairie schooner
荷車[にぐるま, niguruma] (n) cart; wagon
荷馬車[にばしゃ, nibasha] (n) wagon; dray; cart
解結[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train)
護送車[ごそうしゃ, gosousha] (n) paddy wagon
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc.

*wagon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮโลไป[v. exp.] (hēlō pai) EN: get on the bandwagon FR:
เกาะกระแส[v. exp.] (kǿ krasaē) EN: jump on the bandwagon FR:
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถนอน[n.] (rot nøn) EN: sleeping car ; pullman ; sleeper FR: voiture-couchettes [f] ; wagon-lit [m] ; sleeping [m] (anglic. - vx)
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
รถสเตชั่นแวกอน[n.] (rot satēcha) EN: station wagon [m] FR: break (automobile)
รถสินค้า[n.] (rot sinkhā) EN: freight car ; freight train FR: wagon [m] ; train de marchandises [m]
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
รถแวกอน[n. exp.] (rot waēkøn) EN: wagon FR:
ตู้เสบียง[n.] (tūsabīeng) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตู้เสบียงรถไฟ[n. exp.] (tūsabīeng r) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตัดโบกี้[v. exp.] (tat bōkī) EN: uncouple a carriage FR: détacher un wagon

*wagon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollerwagen {m}transport wagon
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons
Kombiwagen {m}estate car; utility wagon; station wagon [Am.]
Kesselwagen {m}tank wagon
Wagen {m} mit einer Musikkapellebandwagon
Wagengrab {n}wagon burial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wagon*
Back to top