ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waggon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waggon*, -waggon-

waggon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waggon (n.) รถสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์หรือลากด้วยม้า See also: ใช้สำหรับขนของต่างๆ Syn. wagon
waggon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. wagon
waggon (n.) รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง Syn. wagon
waggon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม Syn. wagon
waggon (n.) ตู้สินค้าของรถไฟ Syn. freight car
waggon (n.) รถสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์หรือลากด้วยม้า Syn. waggon
waggon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon, patrol wagon
waggon (n.) รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง Syn. waggon
waggon (n.) รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม Syn. waggon
waggon (n.) ตู้สินค้าของรถไฟ Syn. waggon, freight car
waggon-lit (n.) ตู้นอนในขบวนรถไฟของยุโรป
waggonette (n.) รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่ง2ข้าง Syn. wagonette
waggonload (n.) ปริมาณที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, wagonload, lorry load
English-Thai: HOPE Dictionary
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your breath can knock a buzzard off a shit waggon.ลมหายใจของนายฉิบหาย ทำให้รถบรรทุกขนยาเสพติดต้องหยุดทันที

waggon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viehwagen {m}live stock waggon
Waggon {m} | Waggons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waggon
Back to top