ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheelwright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheelwright*, -wheelwright-

wheelwright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheelwright (n.) ผู้ที่ทำหรือซ่อมล้อรถ โดยเฉพาะล้อรถม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
wheelwright(วีล'ไรทฺ) n. ผู้มีอาชีพทำหรือซ่อมล้อหรือรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scientist Wheelwright who created it wants to meet Volkoff's must trusted weapons buyer.นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Wheelwright ผลิคมันขึ้นมา เค้าต้องการพบกับ โวคอฟต้องรู้สึกเชื่อใจผู้ซื้ออาวุธ
Bartowski, your flash on Wheelwright was 100% correct.บาทาวสกี้ ที่นายแว้บเห็นWheelwright นั่นจรง 100 %
Well, she actually came to me with the Wheelwright info.คืองี้ จริงๆแล้วเธอมาหาฉันพร้อมข้อมูลของWheelwright
We just got word that Wheelwright is en route.พวกเราพึ่งได้ข้อมูล ว่า วีลไรต์ กำลังจะมาถึง
We have no lead on where Wheelwright and Chuck's mom fled to after the shooting.พวกเราไม่มีเบาแสะ ว่าวีลไรค์และแม่ของชัค หนีหายไปไหน
See, I knew that if I shot you, Wheelwright might panic and try to unload the weapon on his own.แม่ว่าละ ถ้าเกิดแม่ยิงลูก วีลไรค์ต้องตื่นตระหนก และพยายามจะอัพโหลดข้อมูลอาวุธ ด้วยตัวเขาเอง
Well, thank God we got Wheelwright to give up that antitoxin before he went completely off the reservation.อย่างน้อยพวกเราก็ได้ยาถอนพิษจากวิลไรค์ ก่อนที่เขาจะกลายเป็นบ้าไปหลังจากนั้น
Very impressive, Dr. Wheelwright.ประทับใจโคตรๆ, ดร.Wheelwright.
This is Wheelwright's mobile lab.ที่นี่คือห้องแลปของวิลไรค์
She was a wheelwright's orphan.นางเป็น ลูกกำพร้าของคนซ่อมล้อรถม้า
Mr. Connors the wheelwright?คุณคอนเนอร์นายช่างซ่อมล้อรถม้าหรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheelwright
Back to top