ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waggonette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waggonette*, -waggonette-

waggonette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waggonette (n.) รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่ง2ข้าง Syn. wagonette

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waggonette
Back to top