ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suspect*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suspect, -suspect-

*suspect* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspect (vt.) สงสัย See also: ระแวง, สงสัยว่ามีความผิด Syn. doubt, distrust, mistrust
suspect (vt.) คาดว่าจริง See also: คิดว่าจริง, สงสัยว่าอาจเป็นไปได้ Syn. believe, presume, surmise, suppose
suspect (n.) ผู้ต้องสงสัย See also: ผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ถูกสงสัย, จำเลย Syn. defendant, the accused
suspect (adj.) น่าสงสัย See also: เป็นที่ข้องใจ, ไม่น่าไว้ใจ, น่ากังขา Syn. suspicious, dubious, questionable
suspect of (phrv.) สงสัยว่าเป็น
unsuspecting (adj.) ที่ไว้วางใจ Syn. trustful
English-Thai: HOPE Dictionary
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
English-Thai: Nontri Dictionary
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspected personผู้ต้องสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่งใจ (v.) suspect See also: mistrust, have an inkling, doubt Syn. ระแวง, แคลงใจ Ops. ไว้ใจ, เชื่อใจ
คลางแคลง (v.) suspect See also: doubt, distrust Syn. แคลงใจ, สงสัย, คลางแคลงใจ, ระแวง Ops. วางใจ
ต้องสงสัย (v.) suspect See also: doubt, question, speculate, distrust Syn. สงสัย
ระแวง (v.) suspect See also: be suspicious of, doubt, distrust Syn. หมาง Ops. ไว้ใจ
ระแวง (v.) suspect See also: be suspicious, have an inkling Syn. เอะใจ, สงสัย
ระแวง (v.) suspect See also: mistrust, have an inkling, doubt Syn. แคลงใจ Ops. ไว้ใจ, เชื่อใจ
ระแวง (v.) suspect See also: doubt, be suspicious, mistrust Syn. แคลงใจ
ระแวง (v.) suspect See also: doubt, distrust Syn. แคลงใจ, สงสัย, คลางแคลงใจ Ops. วางใจ
สงสัย (v.) suspect See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ
เฉลียวใจ (v.) suspect See also: be suspicious, have an inkling Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย
แหนง (v.) suspect See also: be suspicious of, doubt, distrust Syn. หมาง, ระแวง Ops. ไว้ใจ
แหนงใจ (v.) suspect See also: doubt, be suspicious, mistrust Syn. ระแวง, แคลงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suspect you'll prefer the next oneฉันสงสัยว่าคุณจะชอบอีกอันมากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง
It might be a trap. They might suspect us.มันอาจจะเป็น กับดัก พวกเขา อาจจะ สงสัยว่า เรา
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
He will suspect it.เขาจะสงสัยว่า มิฉะนั้นทำไม เราจะ
Do you suspect pilferage, sir?ท่านคาดว่ามันจะทำการลักขโมยของหรือครับผม?
Once the horse reaches the castle, the fabric will make the prince suspect the Guilderians have abducted his love.เมื่อม้าไปถึงปราสาท เศษผ้าจะทำให้เจ้าชายสงสัยว่า พวกกิลเดอร์เป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงที่รักไป
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
We have a VC suspect. Is that what you mean?จับผู้ต้องสงสัยเวียดกงมาสอบสวน
Here's shots of the suspects from the funeral.นี่เป็นรูปผู้ต้องสงสัยที่ไปงานศพ.
I suspect the only limit for her would be her own death.ผมสงสัยว่ามันจะเป็น ความตายของเธอ
Two suspects proceeding back west...สองผู้ต้องสงสัยดำเนินการต่อไป ... กลับไปทางทิศตะวันตก
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ?

*suspect* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, 问话 / 問話] questioning (a suspect); interrogation
嫌疑[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, 嫌疑] suspicion; (be) suspected (of)
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 猜想] guess; conjecture; suppose; suspect
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 嫌] to dislike; to suspect

*suspect* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum)
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime)
参考人[さんこうにん, sankounin] (n) (1) person given as a reference; witness; (2) potential suspect; person of interest; (3) witness
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
灰色高官[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect
疑似コレラ[ぎじコレラ, giji korera] (n) para-cholera; suspected case of cholera
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

*suspect* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[v.] (ejai) EN: suspect ; doubt FR:
การตายปริศนา[n. exp.] (kān tāi pri) EN: mysterious death FR: mort mystérieuse [f] ; mort suspecte [f]
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking FR: suspect ; douteux ; louche
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
แคลงคลาง[v.] (khlaēngkhlā) EN: suspect FR: suspecter
แคลงคลาง[adj.] (khlaēngkhlā) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
คลางแคลง[adj.] (khlāngkhlaē) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell FR: odeur suspecte [f]
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: suspect FR:
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
กริ่งใจ[v.] (kringjai) EN: suspect FR:
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
เป็นที่สงสัย[adj.] (pen thī son) EN: suspected FR:
พาซื่อ[adj.] (phāseū) EN: naive ; innocent ; unsuspecting FR:
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ผู้ต้องสงสัย[n. exp.] (phū tǿng so) EN: suspect ; suspicious character FR: suspect [m]
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe
ขนาง[v.] (khanāng) EN: FR: suspecter
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsa) EN: be under suspicion FR: être soupçonné ; être suspecté

*suspect* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdächtig; fehlerverdächtig; suspekt {adj} | verdächtiger; suspekter | am verdächtigsten; am suspektestensuspect | more suspect | most suspect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suspect*
Back to top