ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suspect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suspect, *suspect*,

-suspect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suspect you'll prefer the next oneฉันสงสัยว่าคุณจะชอบอีกอันมากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง
It might be a trap. They might suspect us.มันอาจจะเป็น กับดัก พวกเขา อาจจะ สงสัยว่า เรา
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
He will suspect it.เขาจะสงสัยว่า มิฉะนั้นทำไม เราจะ
Do you suspect pilferage, sir?ท่านคาดว่ามันจะทำการลักขโมยของหรือครับผม?
Once the horse reaches the castle, the fabric will make the prince suspect the Guilderians have abducted his love.เมื่อม้าไปถึงปราสาท เศษผ้าจะทำให้เจ้าชายสงสัยว่า พวกกิลเดอร์เป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงที่รักไป
I suspect the only limit for her would be her own death.ผมสงสัยว่ามันจะเป็น ความตายของเธอ
People they suspect of the biggest bombing campaign on British mainland...คนที่พวกเขาสงสัยว่าการที่ใหญ่ที่สุด ระเบิดแคมเปญบน?
How dare you suspect me!กล้าดียังไงมาสงสัยฉัน
I am beginning to suspect childish revenge, bad sportsmanship...ผมสงสัยว่าเป็นการแก้แค้นแบบเด็ก ๆ - ที่ไม่เป็นนักกีฬาเลย
Just so no one would suspect Malles?แล้วไม่มีใครสงสัยมาเลซเลยรึ?
Sometimes I suspect I'm not who I think I am.บางครั้งฉันเองยังคิดว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนี้

-suspect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious

-suspect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[v.] (ejai) EN: suspect ; doubt FR:
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking FR: suspect ; douteux ; louche
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
แคลงคลาง[v.] (khlaēngkhlā) EN: suspect FR: suspecter
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: suspect FR:
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
กริ่งใจ[v.] (kringjai) EN: suspect FR:
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ผู้ต้องสงสัย[n. exp.] (phū tǿng so) EN: suspect ; suspicious character FR: suspect [m]
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe

-suspect- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdächtig; fehlerverdächtig; suspekt {adj} | verdächtiger; suspekter | am verdächtigsten; am suspektestensuspect | more suspect | most suspect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suspect-
Back to top