ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*subtle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subtle, -subtle-

*subtle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extremely subtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. too subtle
subtle (adj.) บาง See also: เบาบาง, บอบบาง Syn. faint, slight
subtle (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยๆ See also: ซึ่งบอกไม่หมด, ซึ่งเข้าใจลำบาก Syn. implied, understated
subtle (adj.) เฉียบแหลม See also: ฉลาด, หลักแหลม Syn. clever, intelligent
subtle (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เจ้าเล่ห์ Syn. cunning, ingenious, shrewd
subtlety (n.) ความบอบบาง Syn. elegance, exquisiteness
supersubtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. too subtle, extremely subtle
too subtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. extremely subtle
English-Thai: HOPE Dictionary
subtle(ซับ'เทิล) adj. บาง,ละเอียด,บอบบาง,เข้าใจยาก,ลึกลับ,เฉียบแหลม,มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,ฉลาด., See also: subtleness n. subtlety n. subtly adv., Syn. fine,delicate,dainty,gentle
English-Thai: Nontri Dictionary
subtle(adj) อ่อนโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอียด,ลึกลับ
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subtle๑. ละเอียดสุขุม๒. ละเอียดมาก๓. เฉียบแหลม [มีความหมายเหมือนกับ subtile] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. It's not a subtle point that you are making.ครับ ผมเข้าใจ คุณอธิบายชัดเจนมาก
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ...
As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making.ดังนั้น ฉันจึงไม่คาดหวัง ว่าหลายคนจะปลื้ม ต่อวิทยาศาสตร์กับศิลปะในการปรุงยา
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน
What kind of signal do you want? You want something kind of subtle, like:สัญญาณแบบไหนดี เอาแบบงุบงิบแบบนี้มั๊ย
He's not a very subtle man.เขาไม่ใช่คนสงวนท่าที
The haunting is subtle... yet really, really boring.การหลอกหลอนนี่ช่างลึกลับ... ...แล้วก็น่าเบื่อในเวลาเดียวกัน
"the soup was a revelation. A spicy yet subtle taste experience."ซุปนั่นวิเศษสุด รสเผ็ดแต่กลมกล่อม"
But one subtle move... and I'll drop you.ถ้าแกขยับผิดท่านิดเดียว ฉันเอาแกร่วงแน่
I was hoping for something a bit more subtle, or a pun at Ieast.นั่นคือทั้งหมดที่ พวกเขาบอกให้คุณบอกผม
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย

*subtle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
禅机[chán jī, ㄔㄢˊ ㄐㄧ, 禅机 / 禪機] Buddhism subtleties; Buddhist allegory
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, 细微 / 細微] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments)
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 眇] minute (small); subtle
奥妙[ào miào, ㄠˋ ㄇㄧㄠˋ, 奥妙 / 奧妙] subtle
微妙[wēi miào, ㄨㄟ ㄇㄧㄠˋ, 微妙] subtle

*subtle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery
繊細[せんさい, sensai] (adj-na,n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P)
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor

*subtle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัมภีรภาพ[adj.] (khamphīraph) EN: profound ; subtle ; deep ; abstruse FR:
ข้อปลีกย่อย[n. exp.] (khøplīkyøi) EN: detail ; subtleties FR: détail [m] ; subtilité [f]
พูดง่ายฟังยาก[X] (phūt ngāi f) EN: subtle ; hard to grasp FR:
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré

*subtle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fein; feinsinnig; hintergründig; subtil {adj} | feiner | am feinstensubtle | subtler | subtlest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *subtle*
Back to top