ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subtle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subtle, *subtle*,

-subtle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. It's not a subtle point that you are making.ครับ ผมเข้าใจ คุณอธิบายชัดเจนมาก
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ...
As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making.ดังนั้น ฉันจึงไม่คาดหวัง ว่าหลายคนจะปลื้ม ต่อวิทยาศาสตร์กับศิลปะในการปรุงยา
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน
He's not a very subtle man.เขาไม่ใช่คนสงวนท่าที
"the soup was a revelation. A spicy yet subtle taste experience."ซุปนั่นวิเศษสุด รสเผ็ดแต่กลมกล่อม"
But one subtle move... and I'll drop you.ถ้าแกขยับผิดท่านิดเดียว ฉันเอาแกร่วงแน่
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย
I'm not sure my entering the casino would be the most subtle approach.ไม่แน่ใจว่าการเข้าไปในคาสิโนของผม จะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุด
You know you're about as subtle as a flying brick?พี่เอาน้ำมาสาดกันเลยมั้ย
Maybe you should be a little less subtle in the future.คุณน่าจะทำให้เข้าใจยากน้อยลงหน่อยในอนาคต
Is this you being subtle again?นี่คุณทำตัวเข้าใจยากอีกแล้วสิ?

-subtle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste

-subtle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor

-subtle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัมภีรภาพ[adj.] (khamphīraph) EN: profound ; subtle ; deep ; abstruse FR:
พูดง่ายฟังยาก[X] (phūt ngāi f) EN: subtle ; hard to grasp FR:
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subtle-
Back to top