ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*static*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น static, -static-

*static* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerostatics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับก๊าซหรืออากาศธาตุ
ecstatic (adj.) ผาสุก See also: มีความสุข Syn. joyful
ecstatic (adj.) ซึ่งมีความสุขมาก See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี Syn. exhilarated, jubilant
ecstatic (adj.) ปลาบปลื้ม See also: อิ่มเอิบ, มีความสุขที่สุด Syn. elated, overjoyed
ecstatic (adj.) ร่าเริง See also: เบิกบาน Syn. blithe, exuberant Ops. depressed, morose, unhappy
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
electrostatic (adj.) เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
electrostatic (adj.) เกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าสถิต
electrostatics (n.) วิชาไฟฟ้าสถิต
hemostatic (n.) สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
hemostatic (adj.) ซึ่งห้ามเลือด
metastatic (adj.) เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเนื้อร้าย
metastatically (adv.) อย่างแพร่กระจายเนื้อร้าย
static (adj.) ซึ่งอยู่นิ่งๆ See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา Syn. immobile, inactive
static electricity (n.) กระแสไฟสถิตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
orthostatic hypotensionดูที่ postural hypotension
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่,คงที่,สถิต,ไม่มีกระฉับกระเฉง,อยู่ภายใต้กรอบประเพณี,เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anastaticยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restorative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hemostatic forceps; forceps, haemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthostatic hypotensionความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrostaticแรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน [การแพทย์]
Electrostaticsไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Hemostatic techniquesเทคนิคการห้ามเลือด [TU Subject Heading]
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลยอดด้วน (n.) static one
ไฟฟ้าสถิต (n.) static electricity See also: electrostatic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was an electrostatic buildup of some kind.มีไฟฟ้าสถิตเป็น การสะสมของบางชนิด
I don't think it's electrostatic anything.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอะไรไฟฟ้า สถิต
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา
She won't give you static. You got my word. Sure she will.เธอไม่ขัตคุณแน่ผมรับรอง
Staring at TV static for hours, listening to washing machines.อะไร? จ้องมองที่ทีวีแบบคงที่ สำหรับชั่วโมง, ฟังเครื่องซักผ้า
The fact that it recorded static isn't what interests me.ความจริงที่ว่ามันบันทึกไว้คง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจ
It's just static, Morgan, all right.มันเป็นแค่คลื่นธรรมดา
It's not bad if you wait for the right time. It's like a small static shock.ไม่แย่หรอกถ้าเข้าไปถูกจังหวะ เหมือนโดนไฟฟ้าสถิตย์
That's not a static shock, Abe. Okay, please stop it.แม่งไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตย์แล้ว เอ๊บ ไม่ต้อง ไม่เป็นไร
I'm getting all static-y just thinking about it.แค่คิดก็ตื่นเต้นจะแย่แล้ว
It starts with static then it goes to the beat and music. Wait a second.แรกๆมันก็เบาๆก่อน จากนั้นก็กระหน่ำด้วยเสียงดนตรี

*static* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ, 心醉神迷] ecstatic; enraptured
相吸[xiāng xī, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ, 相吸] mutual attraction (e.g. electrostatic); to attract one another
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 静力平衡 / 靜力平衡] static equilibrium
静态存储器[jìng tài cún chǔ qì, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 静态存储器 / 靜態存儲器] static memory
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, 静电 / 靜電] static electricity
噪音[zào yīn, ㄗㄠˋ , 噪音] rumble; noise; static
静力学[jìng lì xué, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 静力学 / 靜力學] statics

*static* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge)
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender
スタティサイダ[, sutateisaida] (n) {comp} staticizer; serial-parallel converter
スタティック;スタチック[, sutateikku ; sutachikku] (adj-na,n) static
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スタティックメモリ[, sutateikkumemori] (n) {comp} static memory
スタティックラム[, sutateikkuramu] (n) {comp} static RAM
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] (n) hemostatic agent (haemostatic); styptic
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
脱魂[だっこん, dakkon] (n) ecstatic trance
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity")
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
静態[せいたい, seitai] (n,adj-no) static; stationary
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] (n) {comp} static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] (n) {comp} static conformance review
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic
静電プリンタ[せいでんプリンタ, seiden purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんプロッタ, seiden purotta] (n) {comp} electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] (n) {comp} electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] (n) {comp} electrostatic printer
静電場[せいでんば, seidenba] (n) electrostatic field
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity
静電気[せいでんき, seidenki] (n) static electricity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] (n) {comp} Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] (n) {comp} electrostatic storage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no)
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image
静的[せいてき, seiteki] static
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage

*static* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifāsathit) EN: static electricity FR: électricité statique [f]
ไฟฟ้าสถิต[adj.] (faifāsathit) EN: electrostatic FR:
ฝีแพร่กระจาย[n. exp.] (fī phraēkra) EN: metastatic abscess FR:
หฤหรรษ์[adj.] (hareuhan) EN: ecstatic ; blissful FR:
กันไฟฟ้าสถิต[adj.] (kan faifā s) EN: antistatic FR: antistatique
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang ka) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine FR: machine électrostatique [f]
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:
สนามไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (sanāmfaifā ) EN: electrostatic field FR: champ électrostatique [m]
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static FR: statique ; sédentaire
สถิตยศาสตร์[n.] (sathittayas) EN: statics FR:
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
ธิติ[n.] (thiti) EN: stability ; duration ; static moment FR: stabilité [f]
ถุงมือกันไฟฟ้าสถิต = ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์ [n. exp.] (thung meū k) EN: antistatic gloves FR: gants antistatiques [mpl]

*static* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance
Tuberkulostatikum {n}; Mittel gegen Tuberkulose [med.]tuberculostatic
Maximalmelder {m}static detector
Statik {f}statics
Statische Aufladung {f}static electricity charge
Haftungskraft {f}static friction force
Störgeräusch {n}static noise
stationär; statisch {adj}static
Thermoschalter {m}thermostatic switch
thermostatisch {adv}thermostatically
Thyreostatikum {n}thyrostatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *static*
Back to top