ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-static-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น static, *static*,

-static- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Staring at TV static for hours, listening to washing machines.อะไร? จ้องมองที่ทีวีแบบคงที่ สำหรับชั่วโมง, ฟังเครื่องซักผ้า
The fact that it recorded static isn't what interests me.ความจริงที่ว่ามันบันทึกไว้คง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจ
It's not bad if you wait for the right time. It's like a small static shock.ไม่แย่หรอกถ้าเข้าไปถูกจังหวะ เหมือนโดนไฟฟ้าสถิตย์
That's not a static shock, Abe. Okay, please stop it.แม่งไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตย์แล้ว เอ๊บ ไม่ต้อง ไม่เป็นไร
It starts with static then it goes to the beat and music. Wait a second.แรกๆมันก็เบาๆก่อน จากนั้นก็กระหน่ำด้วยเสียงดนตรี
Besides, I got that coming to me 'cause I ain't caused no static in this place.แม้ว่ามัน จะยังไม่เกิดขึ้นก็เถอะ ก็เพราะฉันอยู่ที่แบบนี้นี่แหละ
Sarah: all right, listen, the guards are looking at a static loop.ฟังนะ มียามกระจายอยู่ทั่ว
Directly across the street, twelve noon, there's a man on the second story, static post.ฝั่งตรงข้ามที่ 12 นาฬิกา มีผู้ชายยืนอยู่ระเบียงชั้น2
# Who cleared the static and made it sing? #ใครเป็นคนหยุดความเงียบงัน แล้วทำให้มันร้อง?
I could short-Circuit him with a static attack.ฉันคงสามารถ ทำให้มันลัดวงจร ทำให้มันถูกโจมตีได้
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.อันที่จิง สิ่งที่อุกรณ์นายตรวจเจอ ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เป็น

-static- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 静力平衡 / 靜力平衡] static equilibrium
静态存储器[jìng tài cún chǔ qì, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 静态存储器 / 靜態存儲器] static memory
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, 静电 / 靜電] static electricity

-static- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタティック;スタチック[, sutateikku ; sutachikku] (adj-na,n) static
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スタティックメモリ[, sutateikkumemori] (n) {comp} static memory
スタティックラム[, sutateikkuramu] (n) {comp} static RAM
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] (n) {comp} static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] (n) {comp} static conformance review
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic
静電気[せいでんき, seidenki] (n) static electricity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no)
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image
静的[せいてき, seiteki] static
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements

-static- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifāsathit) EN: static electricity FR: électricité statique [f]
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static FR: statique ; sédentaire
ธิติ[n.] (thiti) EN: stability ; duration ; static moment FR: stabilité [f]

-static- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -static-
Back to top