ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

static

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *static*, -static-

static ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
static (adj.) ซึ่งอยู่นิ่งๆ See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา Syn. immobile, inactive
static electricity (n.) กระแสไฟสถิตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่,คงที่,สถิต,ไม่มีกระฉับกระเฉง,อยู่ภายใต้กรอบประเพณี,เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
English-Thai: Nontri Dictionary
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟฟ้าสถิต (n.) static electricity See also: electrostatic
ตาลยอดด้วน (n.) static one
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Staring at TV static for hours, listening to washing machines.อะไร? จ้องมองที่ทีวีแบบคงที่ สำหรับชั่วโมง, ฟังเครื่องซักผ้า
The fact that it recorded static isn't what interests me.ความจริงที่ว่ามันบันทึกไว้คง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจ
It's not bad if you wait for the right time. It's like a small static shock.ไม่แย่หรอกถ้าเข้าไปถูกจังหวะ เหมือนโดนไฟฟ้าสถิตย์
That's not a static shock, Abe. Okay, please stop it.แม่งไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตย์แล้ว เอ๊บ ไม่ต้อง ไม่เป็นไร
It starts with static then it goes to the beat and music. Wait a second.แรกๆมันก็เบาๆก่อน จากนั้นก็กระหน่ำด้วยเสียงดนตรี
Besides, I got that coming to me 'cause I ain't caused no static in this place.แม้ว่ามัน จะยังไม่เกิดขึ้นก็เถอะ ก็เพราะฉันอยู่ที่แบบนี้นี่แหละ
Sarah: all right, listen, the guards are looking at a static loop.ฟังนะ มียามกระจายอยู่ทั่ว
Directly across the street, twelve noon, there's a man on the second story, static post.ฝั่งตรงข้ามที่ 12 นาฬิกา มีผู้ชายยืนอยู่ระเบียงชั้น2
# Who cleared the static and made it sing? #ใครเป็นคนหยุดความเงียบงัน แล้วทำให้มันร้อง?
I could short-Circuit him with a static attack.ฉันคงสามารถ ทำให้มันลัดวงจร ทำให้มันถูกโจมตีได้
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.อันที่จิง สิ่งที่อุกรณ์นายตรวจเจอ ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เป็น

static ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 静力平衡 / 靜力平衡] static equilibrium
静态存储器[jìng tài cún chǔ qì, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 静态存储器 / 靜態存儲器] static memory
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, 静电 / 靜電] static electricity
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ, 心醉神迷] ecstatic; enraptured
相吸[xiāng xī, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ, 相吸] mutual attraction (e.g. electrostatic); to attract one another
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force
噪音[zào yīn, ㄗㄠˋ , 噪音] rumble; noise; static
静力学[jìng lì xué, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 静力学 / 靜力學] statics

static ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタティック;スタチック[, sutateikku ; sutachikku] (adj-na,n) static
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スタティックメモリ[, sutateikkumemori] (n) {comp} static memory
スタティックラム[, sutateikkuramu] (n) {comp} static RAM
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] (n) {comp} static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] (n) {comp} static conformance review
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic
静電気[せいでんき, seidenki] (n) static electricity
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge)
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender
スタティサイダ[, sutateisaida] (n) {comp} staticizer; serial-parallel converter
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] (n) hemostatic agent (haemostatic); styptic
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
脱魂[だっこん, dakkon] (n) ecstatic trance
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity")
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
静態[せいたい, seitai] (n,adj-no) static; stationary
静電プリンタ[せいでんプリンタ, seiden purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんプロッタ, seiden purotta] (n) {comp} electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] (n) {comp} electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] (n) {comp} electrostatic printer
静電場[せいでんば, seidenba] (n) electrostatic field
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] (n) {comp} Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] (n) {comp} electrostatic storage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no)
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image
静的[せいてき, seiteki] static
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage

static ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifāsathit) EN: static electricity FR: électricité statique [f]
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static FR: statique ; sédentaire
ธิติ[n.] (thiti) EN: stability ; duration ; static moment FR: stabilité [f]
ไฟฟ้าสถิต[adj.] (faifāsathit) EN: electrostatic FR:
ฝีแพร่กระจาย[n. exp.] (fī phraēkra) EN: metastatic abscess FR:
หฤหรรษ์[adj.] (hareuhan) EN: ecstatic ; blissful FR:
กันไฟฟ้าสถิต[adj.] (kan faifā s) EN: antistatic FR: antistatique
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang ka) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine FR: machine électrostatique [f]
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:
สนามไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (sanāmfaifā ) EN: electrostatic field FR: champ électrostatique [m]
สถิตยศาสตร์[n.] (sathittayas) EN: statics FR:
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
ถุงมือกันไฟฟ้าสถิต = ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์ [n. exp.] (thung meū k) EN: antistatic gloves FR: gants antistatiques [mpl]

static ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Maximalmelder {m}static detector
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing
Statik {f}statics
Statische Aufladung {f}static electricity charge
Haftungskraft {f}static friction force
Störgeräusch {n}static noise
stationär; statisch {adj}static
Thermoschalter {m}thermostatic switch
thermostatisch {adv}thermostatically
Thyreostatikum {n}thyrostatic
Tuberkulostatikum {n}; Mittel gegen Tuberkulose [med.]tuberculostatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า static
Back to top