ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electrostatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electrostatic*, -electrostatic-

electrostatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electrostatic (adj.) เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
electrostatic (adj.) เกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าสถิต
electrostatics (n.) วิชาไฟฟ้าสถิต
English-Thai: HOPE Dictionary
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrostaticแรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน [การแพทย์]
Electrostaticsไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was an electrostatic buildup of some kind.มีไฟฟ้าสถิตเป็น การสะสมของบางชนิด
I don't think it's electrostatic anything.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอะไรไฟฟ้า สถิต
I'm getting a lot of electrostatic interference.ผมพบคลื่นกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน
And what this does is it records electrostatic and electromagnetic fields in the air.วัดระดับกระแสไฟฟ้าในอากาศ
A mascara stick that uses an electrostatic charge preset to release the perfect amount every time.มาร์คาร่า จะเป็แบบ ไฟฟ้า นะ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการใช้งานไปมากเลย
He said he heard something in the woods, went to check it out, that's where the electrostatic anomaly occurred.เขาบอกว่า เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากในป่า เลยเดินไปดู ก็มีแสงไฟ ที่ดูผิดปกติเกิดขึ้น
That's what happens when it's hit with close to 2,000 megajoules of electrostatic energy.นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น จากการถูกโจมตี ด้วยกระแสไฟฟ้าเกือบ2000เมกาจูลส์
The satelite is picking up another electrostatic event not 20 kilometers from here.ฉันต้องอธิบาย เปล่า ดาวเทียมตรวจพบ ปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าอีกแห่ง ไกลแค่20กม.จากที่นี่
Go. All clean... no traces of electrostatic energy.ไปสิ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีร่องรอย ไม่มีพลังงานไฟฟ้า
I'm so sorry, Jemma. No. Simmons believes she contracted the virus approximately 36 hours ago when she received an electrostatic shock from the first victim.ผมขอโทษ เจมม่า no. ซิมมอนส์เชื่อว่า เธอได้สัมผัสไวรัส
The minky bastard who actually wore the helmet had the virus... and managed without ever emitting an electrostatic pulse because... it was immune.แล้วไอเจ้านั่นที่มันใส่หน้ากากตลอดเวลา.. มีไวรัสนี้? ใช่ แถมยังรอดมาได้ด้วย

electrostatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
相吸[xiāng xī, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ, 相吸] mutual attraction (e.g. electrostatic); to attract one another
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force

electrostatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic
静電プリンタ[せいでんプリンタ, seiden purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんプロッタ, seiden purotta] (n) {comp} electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] (n) {comp} electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] (n) {comp} electrostatic printer
静電場[せいでんば, seidenba] (n) electrostatic field
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] (n) {comp} electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] (n) {comp} Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] (n) {comp} electrostatic storage
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage

electrostatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าสถิต[adj.] (faifāsathit) EN: electrostatic FR:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang ka) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine FR: machine électrostatique [f]
สนามไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (sanāmfaifā ) EN: electrostatic field FR: champ électrostatique [m]

electrostatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electrostatic
Back to top