ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morose*, -morose-

morose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morose (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์ Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly Ops. cheerful
morosely (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. sadly, silently
moroseness (n.) การมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. depression, stubbornness
English-Thai: HOPE Dictionary
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour ###A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know things have been pretty morose around here this past week, but I want to celebrate some good news for our little family.ครูรู้ว่าเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ครูอยากจะฉลองในข่าวดี
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน)
Mainly because Dorrit would never go for it unless I suddenly become the lead singer of singer of some morose band.เพราะว่าดอริทจะไม่ไปดูมันเด็ดขาด ถ้าพ่อไม่กลายเป็น
Great. Now look, this guy tends to get a little morose, so try to keep the energy up.เยี่ยม ทีนี้ฟังนะ ผู้ชายคนนี้ มักจะมาแบบอารมณ์ขุ่นๆ
You're looking a little morose, honey.ลูกดูหงุดหงิดนะลูกรัก
First stage is subtle changes in behavior-- They're restless, morose.ขั้นแรกมันจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มหงุดหงิด โมโหร้าย
Sorry, Sam, but the phrase is "Merry Christmas," not "morose Christmas."ขอโทษนะแซม แต่มันคือ 'สุขสันต์วันคริสต์มาส' ไม่ใช่ 'บูดบึ้งวันคริสต์มาส'

morose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんつん[, tsuntsun] (adv,n,vs) (on-mim) aloof; morose; pointed
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)

morose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
เศร้าใจ[adj.] (saojai) EN: sad FR: morose ; sombre ; mélancolique ; abattu
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste

morose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; missmutig; griesgrämig {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstenmorose | more morose | most morose
Verdrießlichkeit {f}moroseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morose
Back to top