ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*segregate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น segregate, -segregate-

*segregate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desegregate (vt.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
desegregate (vi.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
segregate (vt.) แยกออกจากกลุ่ม See also: แบ่งออก, แยกตัวออก Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate (vi.) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์) See also: แยกเซลล์
English-Thai: HOPE Dictionary
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt.,vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ,แยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตก (v.) segregate See also: divide, separate Syn. แตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen.พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน
I will get you placed in segregated housing.ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน
They had segregated buses until, like, a year ago.แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน
That's still a segregated school, Maryนั่นยังคงเป็นโรงเรียนแยก แมรี่!
Virginia is still a segregated state.เวอร์จิเนียยังคงเป็นรัฐแยก
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย

*segregate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier

*segregate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassentrennung {f} | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *segregate*
Back to top